กำหนดการ

วันที่ 2 มิถุนายน 2565

กิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สถานที่ อาคารอังเดร เกแก็ง(ห้องประชุม 6 เซนต์โยเซฟ St.Joseph Hall)

เวลา รายการ
08:00 - 08:00

- ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ชุมชนบ้านมงฟอร์ต เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ( 5 มิ.ย. 2565 )
- พิธีตักบาตรพระสงฆ์ เวลา 06.30-07.50 น.
- พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ เวลา 08.05-08.30 น.
- กิจกรรมจิตอาสาฯ (Big Cleaning Day) เวลา 08.30-09.30 น.

สถานที่:อาคารอังเดร เกแก็ง(ห้องประชุม 6 เซนต์โยเซฟ St.Joseph Hall)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ประสงค์ สุทา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 541 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการ วันประสูตร ราชินี.doc
  - แผนผังทำความสะอาด.pdf

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.12 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

- จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่    
- ฝึกซ้อมฝ่ายพิธีการ    
- พิธีตักบาตรถวายชัยมงคล    
- ทำแบบประเมินผล    
- สรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอหัวหน้าฝ่าย    
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.12 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
- กิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (วันที่ 2 มิ.ย. 2565)
- 6.12 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี (วันที่ 2 มิ.ย. 2565)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการดูแลส่งเสริมพฤติกรรมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด พร้อมทั้งมีส่วนร่วมใน กระบวนการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ ประสานงานหัวหน้าระดับชั้น และครูบุคลากรทุกท่านช่วยกันดูแลพฤติกรรมนักเรียนทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep