กำหนดการ

วันที่ 9 มิถุนายน 2565

ค่ายพันธสัญญา ม.1 ( ม.1/5 และ ม.1/6 )

สถานที่ -

เวลา รายการ
ตลอดวัน

ค่ายพันธสัญญา ม.1 ( ม.1/5 และ ม.1/6 )

สถานที่:อาคาร St.Mary

ผู้รับผิดชอบ: ม.ศรัณยวิทย์ พวงสุวรรณ
ม.ชลธวัช มหายศนันท์
มิสสิริกัญญา วงศ์คำ
ม.ญาณิน ศิริไพศาลประเสริฐ
มิสสุภาวดี คำดวงฤทธิ์
ม.ชนะ เปรมกลาง

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 102 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 ค่ายพันธสัญญา ม.1

- วางแผนกำหนดหลักการและวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม            
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย 
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนการที่วางไว้            
- ประเมินผล และสรุปผล การดำเนินกิจกรรม

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 ค่ายพันธสัญญา ม.1
- ค่ายพันธสัญญา ม.1 ( ม.1/1 และ ม.1/2 ) (วันที่ 7 มิ.ย. 2565)
- 6.6 ค่ายพันธสัญญา ม.1 (วันที่ 7 มิ.ย. 2565)
- ค่ายพันธสัญญา ม.1 ( ม.1/3 และ ม.1/4 ) (วันที่ 8 มิ.ย. 2565)
- ค่ายพันธสัญญา ม.1 ( ม.1/5 และ ม.1/6 ) (วันที่ 9 มิ.ย. 2565)
- ค่ายพันธสัญญา ม.1 ( ม.1/7 และ ม.1/8 ) (วันที่ 10 มิ.ย. 2565)
- ค่ายพันธสัญญา ม.1 ( ม.1/9 และ ม.1/A-B (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- 6.6 ค่ายพันธสัญญา ม.1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการดูแลส่งเสริมพฤติกรรมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด พร้อมทั้งมีส่วนร่วมใน กระบวนการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ ประสานงานหัวหน้าระดับชั้น และครูบุคลากรทุกท่านช่วยกันดูแลพฤติกรรมนักเรียนทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep