กำหนดการ

วันที่ 15 มิถุนายน 2565

กิจกรรมค่ายพันธสัญญา ม.4 ( ม.4/8 )

สถานที่ -

เวลา รายการ
ตลอดวัน

กิจกรรมค่ายพันธสัญญา ม.4 ( ม.4/8 )

สถานที่:อาคารอังเดร เกแก็ง

ผู้รับผิดชอบ: ม.ปรัชญา ลาวิชัย
ม.ภูมิ แพทย์คดี
มิสศิริพร สุรินทร์ศิริรัฐ
มิสกฤติมา ทิพวัง

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 58 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 ค่ายพันธสัญญา ม.4

- วางแผนกำหนดหลักการและวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม            
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินกิจกรรมตามแผนการที่วางไว้            
- ประเมินผล และสรุปผล การดำเนินกิจกรรม

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 ค่ายพันธสัญญา ม.4
- กิจกรรมค่ายพันธสัญญา ม.4 ( ม.4/2 ) (วันที่ 6 มิ.ย. 2565)
- 6.7 ค่ายพันธสัญญา ม.4 (วันที่ 6 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมค่ายพันธสัญญา ม.4 ( ม.4/9 ) (วันที่ 7 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมค่ายพันธสัญญา ม.4 ( ม.4/5 ) (วันที่ 8 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมค่ายพันธสัญญา ม.4 ( ม.4/4 ) (วันที่ 9 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมค่ายพันธสัญญา ม.4 ( ม.4/1 ) (วันที่ 10 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมค่ายพันธสัญญา ม.4 ( ม.4/10 ) (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมค่ายพันธสัญญา ม.4 ( ม.4/7 ) (วันที่ 14 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมค่ายพันธสัญญา ม.4 ( ม.4/8 ) (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมค่ายพันธสัญญา ม.4 ( ม.4/A-B ) (วันที่ 17 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมค่ายพันธสัญญา ม.4 ( ม.4/3 ) (วันที่ 20 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมค่ายพันธสัญญา ม.4 ( ม.4/6 ) (วันที่ 21 มิ.ย. 2565)
- ม.4 ซ้อมพิธีรับเข็ม (วันที่ 6 ก.ค. 2565)
- พิธีรับเข็มตราโรงเรียนระดับชั้น ม.4 (วันที่ 7 ก.ค. 2565)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการดูแลส่งเสริมพฤติกรรมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด พร้อมทั้งมีส่วนร่วมใน กระบวนการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ ประสานงานหัวหน้าระดับชั้น และครูบุคลากรทุกท่านช่วยกันดูแลพฤติกรรมนักเรียนทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep