กำหนดการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและ TQA

สถานที่ -

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน (กำหนดเดือนละ 1 ครั้ง)


แผนงาน : วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และมีการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA ครอบคลุมทั้ง 7 หมวด

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประกันคุณภาพการศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep