กำหนดการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2565

นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
ตลอดวัน

นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: มิสสมรัก ปริยะวาที

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 นิเทศการเรียน การสอน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 นิเทศการเรียน การสอน
- 6.4 นิเทศการเรียน การสอน (วันที่ 2 พ.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 6 มิ.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 มิ.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 8 มิ.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 มิ.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 10 มิ.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 14 มิ.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 16 มิ.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 17 มิ.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 20 มิ.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 21 มิ.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 22 มิ.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 23 มิ.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 มิ.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 มิ.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 29 มิ.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ก.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 4 ก.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 5 ก.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 6 ก.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 ก.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 8 ก.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 11 ก.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 12 ก.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 18 ก.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 19 ก.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 20 ก.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 21 ก.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 22 ก.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ก.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 26 ก.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ก.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 29 ก.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ส.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 2 ส.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 3 ส.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 4 ส.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 5 ส.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 8 ส.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 ส.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 10 ส.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 ส.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 16 ส.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 17 ส.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 18 ส.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 19 ส.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 22 ส.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 23 ส.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ส.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ส.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 26 ส.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 29 ส.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 30 ส.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 31 ส.ค. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ก.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 2 ก.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 5 ก.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 8 ก.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 ก.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 12 ก.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 ก.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 15 ก.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 16 ก.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 19 ก.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 20 ก.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 21 ก.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 22 ก.ย. 2565)
- นิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 (วันที่ 23 ก.ย. 2565)
- สิ้นสุด 6.4 นิเทศการเรียน การสอน (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : จัดทำตารางสอนและตารางเรียนตรวจสอบและอนุมัติเอกสารประกอบการเรียนการสอนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูแต่ละกลุ่มสาระใช้สื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา รวบรวมสรุปเปรียบเทียบผลการแข่งขันภายนอกทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระกับเป้าหมาย รวบรวมติดตาม และสรุปการจัดสอนแทนของครูจากหัวหน้าระดับชั้น ส่งเสริม สนับสนุนจัดหาวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มสาระมาเป็นที่ปรึกษาของแต่ละกลุ่มสาระ กำหนดรูปแบบและทิศทางในการพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ สรรหาและคัดเลือกครูเข้าเป็นคณะกรรมการนิเทศ จัดทำปฏิทินนิเทศ และเครื่องมือ ดำเนินการนิเทศ 8 กลุ่มสาระ กำกับติดตามให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษารวบรวมและสรุปผลการนิเทศ 8 กลุ่มสาระ สะท้อนผลการครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

โครงการ :


หน่วยงาน : งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep