กำหนดการ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:00-12:00

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน  2565 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่  ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.5 เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อเป็นการร่วมรณรงค์การป้องกันยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล และการมีส่วนร่วมขององค์กร หน่วยงานทุกฝ่าย  ครูผู้ดูแล ม.นิรันดร์พงศ์  ลากตา

 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 วัสดุสิ้นเปลือง


แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการดูแลส่งเสริมพฤติกรรมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด พร้อมทั้งมีส่วนร่วมใน กระบวนการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ต้อง\r\nได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ ประสานงานหัวหน้าระดับชั้น และครูบุคลากรทุกท่านช่วยกันดูแลพฤติกรรมนักเรียนทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน\r\n

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep