กำหนดการ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

กิจกรรมวันสุนทรภู่

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
ตลอดวัน

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: ม.กิติศักดิ์ จันกัน

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3500 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 กิจกรรมวันสุนทรภู่


แผนงาน : พัฒนาศักยภาพนักเรียนและผลสัมฤทธิ์นักเรียนภายในกลุ่มสาระให้บรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep