กำหนดการ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

พิธีหล่อเทียนพรรษา

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
ตลอดวัน

พิธีหล่อเทียนพรรษา

สถานที่:ชั้น 1 หน้าโรงอาหาร

ผู้รับผิดชอบ: ม.ประสงค์ สุทา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.13 พิธีถวายเทียนพรรษา

- ประชาสัมพันธ์นักเรียน/ประชาสัมพันธ์คณะครูที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพ
- จัดซื้ออุปกรณ์ในการหล่อเทียนและจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน ป้ายไวนิล
- จัดเตรียมอุปกรณ์  สถานที่ในการหล่อเทียนและถวายเทียน
- พิธีหล่อเทียนพรรษา
- พิธีใส่บาตรพระ พิธีถวายเทียนพรรษา
- ประเมินผล
- สรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอหัวหน้าฝ่าย
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.13 พิธีถวายเทียนพรรษา
- พิธีหล่อเทียนพรรษา (วันที่ 8 ก.ค. 2565)
- 6.13 พิธีถวายเทียนพรรษา (วันที่ 12 ก.ค. 2565)
- กิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา (วันที่ 12 ก.ค. 2565)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการดูแลส่งเสริมพฤติกรรมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด พร้อมทั้งมีส่วนร่วมใน กระบวนการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ ประสานงานหัวหน้าระดับชั้น และครูบุคลากรทุกท่านช่วยกันดูแลพฤติกรรมนักเรียนทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep