กำหนดการ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา

สถานที่ อาคารอังเดร เกแก็ง(ห้องประชุม 6 เซนต์โยเซฟ St.Joseph Hall)

เวลา รายการ
06:00 - 10:00

06.45 – 07.45 น. - ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ลานหน้าโรงอาหาร

07.50 -08.20 น. - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าแถว ณ ใต้อาคารเรียนเซราฟิน เดินแถวขึ้นหอประชุมเซนต์โยเซฟ

                       - ครู นักเรียน เคารพธงชาติและปฏิบัติกิจกรรมตอนเช้าใต้อาคารเรียนเซราฟิน

08.30-09.00 น.  - ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   ภราดาศิริชัย  ผังรักษ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมผู้ร่วมบริหารเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

พิธีถวายเทียนพรรษา

- พิธีกรเชิญ มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย

- ผู้แทนนักเรียนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ( อะระหังฯ )

- ผู้แทนนักเรียนกล่าวคำอาราธนาศีลและสมาทานศีลพร้อมกัน ( มะยังภันเตฯ )

- พระสงฆ์ให้ศีล

- ผู้แทนนักเรียนกล่าวคำถวายเทียนพรรษา ตั้งนะโม 3 จบ ( ยะเฆพันเตสังโคฯ )

- พิธีกรเชิญ ตัวแทนครู 1 คน ถวายเทียนพรรษา

- พิธีกรเชิญ คณะครู ถวายผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยทาน และจตุปัจจัย 

  แด่พระสงฆ์  จำนวน 9 รูป

- พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

 

09.00 น. - ขบวนแห่ “ดนตรีไทย” สภานักเรียน ตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนพนักงาน รวมตัวที่ลานหน้านักบุญหลุยส์

09.15 น. - ขบวนแห่ “ดนตรีไทย” สภานักเรียน ตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนพนักงาน เคลื่อนตัวไปยังวัดหนองบวกส้ม

พิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองบวกส้ม 09.15 - 10.00 น.

- ผู้แทนนักเรียนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ( อะระหังฯ )

- ผู้แทนนักเรียนกล่าวคำอาราธนาศีลและสมาทานศีลพร้อมกัน ( มะยังภันเตฯ )

- พระสงฆ์ให้ศีล

- ผู้แทนนักเรียนกล่าวคำถวายเทียนพรรษา ตั้งนะโม 3 จบ ( ยะเฆพันเตสังโคฯ )

- ตัวแทนนักเรียน 1 คน และตัวแทนพนักงาน 1 คน ถวายเทียนพรรษา

- คณะครู ถวายผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยทาน และจตุปัจจัย 

  แด่พระสงฆ์  จำนวน 5 รูป

- พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

สถานที่:หอประชุมเซนต์โยเซฟและวัดหนองบวกส้ม

ผู้รับผิดชอบ: ม.ประสงค์ สุทา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 763 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการถวายเทียนพรรษา.docx

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.13 พิธีถวายเทียนพรรษา

- ประชาสัมพันธ์นักเรียน/ประชาสัมพันธ์คณะครูที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพ
- จัดซื้ออุปกรณ์ในการหล่อเทียนและจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน ป้ายไวนิล
- จัดเตรียมอุปกรณ์  สถานที่ในการหล่อเทียนและถวายเทียน
- พิธีหล่อเทียนพรรษา
- พิธีใส่บาตรพระ พิธีถวายเทียนพรรษา
- ประเมินผล
- สรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอหัวหน้าฝ่าย
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.13 พิธีถวายเทียนพรรษา
- พิธีหล่อเทียนพรรษา (วันที่ 8 ก.ค. 2565)
- 6.13 พิธีถวายเทียนพรรษา (วันที่ 12 ก.ค. 2565)
- กิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา (วันที่ 12 ก.ค. 2565)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการดูแลส่งเสริมพฤติกรรมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด พร้อมทั้งมีส่วนร่วมใน กระบวนการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ ประสานงานหัวหน้าระดับชั้น และครูบุคลากรทุกท่านช่วยกันดูแลพฤติกรรมนักเรียนทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep