กำหนดการ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

พิธีกรรมโอกาสสมโภชแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ และ วันแม่แห่งชาติ

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
08:00 - 09:00

พิธีกรรมโอกาสสมโภชแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ และ วันแม่แห่งชาติ

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: ม.จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์
มิสศศิน ดาวดี
มิสชลิกา ฮีมินกูล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3462 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.12 พิธีกรรมสมโภชแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์

6.12.1 ศึกษาปฏิทินโรงเรียน

6.12.2 ประชุมวางแผนดำเนินงาน

6.12.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องภายใน และภายนอก

6.12.4 ประชาสัมพันธ์บุคลากรภายในโรงเรียน และจัดทำเอกสารประกอบพิธีกรรม

6.12.5 ซ้อมพิธี และจัดเตรียมสถานที่

6.12.6 ดำเนินการจัดกิจกรรม

6.12.7 ประเมินผลกิจกรรม สรุปรูปเล่ม

6.12.8 นำผลการประเมินไปพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.12 พิธีกรรมสมโภชแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์
- พิธีกรรมโอกาสสมโภชแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ และ วันแม่แห่งชาติ (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- 6.12 พิธีกรรมสมโภชแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์ (วันที่ 11 ส.ค. 2565)

แผนงาน : ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียนและบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ และรับผิดชอบต่อสังคมตาม\r\nแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต\r\n

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep