กำหนดการ

วันที่ 2 ธันวาคม 2565

วจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จ (เปิดไฟต้นคริสต์มาส)

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
17:00 - 19:00

วจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จฯ (เปิดไฟต้นคริสต์มาส)

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: ม.จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์
มิสศศิน ดาวดี
มิสชลิกา ฮีมินกูล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 790 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการ.jpg

•เอกสารจาก e-office
- กำหนดการ.jpg
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.13 พิธีกรรมเตรียมรับเสด็จ(เปิดไฟต้นคริสต์มาส)

6.13.1 ศึกษาปฏิทินโรงเรียน

6.13.2 ประชุมวางแผนดำเนินงาน

6.13.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องภายใน และภายนอก

6.13.4 ประชาสัมพันธ์บุคลากรภายในโรงเรียน และจัดทำเอกสารประกอบพิธีกรรม

6.13.5 ซ้อมพิธี และจัดเตรียมสถานที่

6.13.6 ดำเนินการจัดกิจกรรม

6.13.7 ประเมินผลกิจกรรม สรุปรูปเล่ม

6.13.8 นำผลการประเมินไปพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.13 พิธีกรรมเตรียมรับเสด็จ(เปิดไฟต้นคริสต์มาส)
- วจนพิธีกรรมเตรียมรับเสด็จ (เปิดไฟต้นคริสต์มาส) (วันที่ 2 ธ.ค. 2565)
- 6.13 พิธีกรรมเตรียมรับเสด็จ(เปิดไฟต้นคริสต์มาส) (วันที่ 2 ธ.ค. 2565)

แผนงาน : ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียนและบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ และรับผิดชอบต่อสังคมตาม\r\nแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต\r\n

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep