กำหนดการ

วันที่ 23 ธันวาคม 2565

พิธีกรรมโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
00:00 - 00:00

พิธีกรรมโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: ม.จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์
มิสศศิน ดาวดี
มิสชลิกา ฮีมินกูล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3462 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.14 วจนพิธีกรรมสำหรับนักเรียน (เช้า)

6.14.1 ศึกษาปฏิทินโรงเรียน

6.14.2 ประชุมวางแผนดำเนินงาน

6.14.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องภายใน และภายนอก

6.14.4 ประชาสัมพันธ์บุคลากรภายในโรงเรียน และจัดทำเอกสารประกอบพิธีกรรม

6.14.5 ซ้อมพิธี และจัดเตรียมสถานที่

6.14.6 ดำเนินการจัดกิจกรรม

6.14.7 ประเมินผลกิจกรรม สรุปรูปเล่ม

6.14.8 นำผลการประเมินไปพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.14 วจนพิธีกรรมสำหรับนักเรียน (เช้า)
- พิธีกรรมโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ (วันที่ 23 ธ.ค. 2565)
- 6.14 วจนพิธีกรรมสำหรับนักเรียน (เช้า) (วันที่ 23 ธ.ค. 2565)

แผนงาน : ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียนและบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ และรับผิดชอบต่อสังคมตาม\r\nแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต\r\n

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

Keep