กำหนดการ

วันที่ 31 มกราคม 2566

วจนพิธีกรรมระลึกถึงวันคล้ายวันเกิด นักบุญมงฟอร์ต

สถานที่ ลานจามจุรี

เวลา รายการ
08:00 - 08:30

วจนพิธีกรรมระลึกถึงวันคล้ายวันเกิด นักบุญมงฟอร์ต

สถานที่:ลานจามจุรี

ผู้รับผิดชอบ: ม.จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์
มิสศศิน ดาวดี
มิสชลิกา ฮีมินกูล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3478 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.16 พิธีกรรมระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดน.มงฟอร์ต

6.16.1 ศึกษาปฏิทินโรงเรียน

6.16.2 ประชุมวางแผนดำเนินงาน

6.16.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องภายใน และภายนอก

6.16.4 ประชาสัมพันธ์บุคลากรภายในโรงเรียน และจัดทำเอกสารประกอบพิธีกรรม

6.16.5 ซ้อมพิธี และจัดเตรียมสถานที่

6.16.6 ดำเนินการจัดกิจกรรม

6.16.7 ประเมินผลกิจกรรม สรุปรูปเล่ม

6.16.8 นำผลการประเมินไปพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.16 พิธีกรรมระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดน.มงฟอร์ต
- วจนพิธีกรรมระลึกถึงวันคล้ายวันเกิด นักบุญมงฟอร์ต (วันที่ 31 ม.ค. 2566)
- 6.16 พิธีกรรมระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดน.มงฟอร์ต (วันที่ 31 ม.ค. 2566)

แผนงาน : ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียนและบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ และรับผิดชอบต่อสังคมตาม\r\nแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต\r\n

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep