กำหนดการ

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

Happy Workplace Happy Wednesday In-house Tranining

สถานที่ -

เวลา รายการ
16:00 - 17:00

In-house Training

สถานที่:อาคารปีเตอร์ Peter Building(ม. 1/7)

ผู้รับผิดชอบ: มิสภวดี ศรีใจ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3501 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - 10 ส.ค. 65.png
  - 10 ส.ค. 65.JPG

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3.1.5.13 ค่าตอบแทนวิทยากรกิจกรรมวันพุธ


แผนงาน : ดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของโรงเรียน บุคลากรได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

Keep