กำหนดการ

วันที่ 23 กันยายน 2565

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับชั้น ม.ปลาย

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
ตลอดวัน

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับชั้น ม.ปลาย

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: ม.พีรพงษ์ บัวเหลือง

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1224 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 การจัดสอบวัดความรู้ภาคทฤษฎี


แผนงาน : รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep