กำหนดการ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

สอบซ่อมแก้ไขผลการเรียน 0 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
ตลอดวัน

สอบซ่อมแก้ไขผลการเรียน 0 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: ม.พีรพงษ์ บัวเหลือง
ม.พีรพงษ์ บัวเหลือง

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 462 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 ประมวลผลคะแนน ตรวจสอบคะแนนและการรายงานผลการเรียน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 ประมวลผลคะแนน ตรวจสอบคะแนนและการรายงานผลการเรียน
- 6.6 ประมวลผลคะแนน ตรวจสอบคะแนนและการรายงานผลการเรียน (วันที่ 2 พ.ค. 2565)
- นักเรียนลงทะเบียนแก้ 0 ภาคเรียนที่ 1/2565 (วันที่ 18 ต.ค. 2565)
- สอบซ่อมแก้ไขผลการเรียน 0 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 19 ต.ค. 2565)
- สอบซ่อมแก้ไขผลการเรียน 0 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 20 ต.ค. 2565)
- สอบซ่อมแก้ไขผลการเรียน 0 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 21 ต.ค. 2565)
- สอบซ่อมแก้ไขผลการเรียน 0 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ต.ค. 2565)
- สอบซ่อมแก้ไขผลการเรียน 0 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 ต.ค. 2565)
- สอบซ่อมแก้ไขผลการเรียน 0 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 26 ต.ค. 2565)
- สอบซ่อมแก้ไขผลการเรียน 0 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ต.ค. 2565)
- สอบซ่อมแก้ไขผลการเรียน 0 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 28 ต.ค. 2565)
- สอบซ่อมแก้ไขผลการเรียน 0 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พ.ย. 2565)
- สอบซ่อมแก้ไขผลการเรียน 0 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 พ.ย. 2565)
- สอบซ่อมแก้ไขผลการเรียน 0 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (วันที่ 3 พ.ย. 2565)
- สอบซ่อมแก้ไขผลการเรียน 0 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 (วันที่ 4 พ.ย. 2565)
- ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา (วันที่ 9 พ.ย. 2565)
- ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา (วันที่ 10 พ.ย. 2565)
- ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา (วันที่ 11 พ.ย. 2565)
- สิ้นสุด 6.6 ประมวลผลคะแนน ตรวจสอบคะแนนและการรายงานผลการเรียน (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน รายงานผลข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep