กำหนดการ

วันที่ 16 ตุลาคม 2565

ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 1/2565

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
ตลอดวัน

ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรครั้งที่ 1/2565 

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: มิสภวดี ศรีใจ
มิสภวดี ศรีใจ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 231 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - วิธีเข้าประเมิน ครั้งที่ 1.jpg
  - แจ้งผู้ประเมิน.png

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 การประเมินบุคลากร

6.4.1 จัดทำแผนการดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจำปี

6.4.2 จัดเตรียมเครื่องมือ ทบทวนและปรับปรุงเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจำปี ตามพรรณนางานและมาตรฐานวิชาชีพ

6.4.3 จัดทำรายชื่อผู้ประเมินและผู้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำปี ลงในระบบ On Line

6.4.3.1  ครั้งที่ 1

6.4.3.2  ครั้งที่ 2

6.4.4 จัดทำรายชื่อผู้ประเมินและผู้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี

6.4.4.1  ครั้งที่ 1

6.4.4.2  ครั้งที่ 2

6.4.5  กรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี ตามปฏิทินที่กำหนด 2 ครั้ง ดังนี้    

6.4.5.1  ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1

6.4.5.2  ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2

6.4.6  กรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจำปี ตามปฏิทินที่กำหนด 2 ครั้ง ดังนี้    

6.4.6.1  ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1

6.4.6.2  ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2

6.4.7 กำกับ ติดตามการดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรประจำปี แต่ละครั้ง

6.4.8 ประมวลผล สรุปคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับค่าคะแนน

6.4.9  นำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการ

6.4.10  ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อดำเนินการตามประกาศมูลนิธิฯ

ที่ 5/2552

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 การประเมินบุคลากร
- 6.4 การประเมินบุคลากร (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 10 ต.ค. 2565)
- ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 11 ต.ค. 2565)
- ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 12 ต.ค. 2565)
- ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 13 ต.ค. 2565)
- ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 14 ต.ค. 2565)
- ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 15 ต.ค. 2565)
- ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 16 ต.ค. 2565)
- ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 17 ต.ค. 2565)
- ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 18 ต.ค. 2565)
- ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 19 ต.ค. 2565)
- ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 20 ต.ค. 2565)
- ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 21 ต.ค. 2565)
- ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 22 ต.ค. 2565)
- ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 23 ต.ค. 2565)
- ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 24 ต.ค. 2565)
- ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 25 ต.ค. 2565)
- ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 26 ต.ค. 2565)
- ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 27 ต.ค. 2565)
- ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 28 ต.ค. 2565)
- ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 29 ต.ค. 2565)
- ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 30 ต.ค. 2565)
- ประเมินการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 31 ต.ค. 2565)
- สิ้นสุด 6.4 การประเมินบุคลากร (วันที่ 28 ก.พ. 2566)

แผนงาน : ดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของโรงเรียน บุคลากรได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep