กำหนดการ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและและการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 4/2565

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
08:00 - 09:00 ระบุกิจกรรม เช่น พิธีเปิดงาน/ลงทะเบียน ฯลฯ

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: มิสอรุณี มงคล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและและการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 4/2565

ขอเชิญ ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและและการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 4/2565

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและและการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 4/2565
- 4.1วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน โดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและและการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 2 พ.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและและการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 9 พ.ย. 2565)
- สิ้นสุด 4.1วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน โดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และมีการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA ครอบคลุมทั้ง 7 หมวด

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประกันคุณภาพการศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep