กำหนดการ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2565

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
08:00 - 09:00 ระบุกิจกรรม เช่น พิธีเปิดงาน/ลงทะเบียน ฯลฯ

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: มิสกมลวรรณ ทะนัน

หมายเหตุ:

13:30 - 15:30

ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2565

สถานที่:อาคารอังเดร เกแก็ง(ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป)

ผู้รับผิดชอบ: มิสกมลวรรณ ทะนัน

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย

6.3.1 วางแผนกำหนดแนวทางในการ

ประชุมฝ่าย

6.3.2 แจ้งและนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ประชุมแก่บุคลากรในฝ่ายพร้อมทั้งจัดทำใบลงทะเบียนและวาระการประชุม

6.3.3 เข้าร่วมประชุมและบันทึกการประชุมฝ่ายและจัดทำสรุปรายงานการประชุมและนำเสนอหัวหน้าฝ่ายเพื่อลงลายมือชื่อเพื่อสำเนาแจกในการประชุมครั้งต่อไป

6.3.4 ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลมาวางแผนการพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย
- 6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 27 พ.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 21 มิ.ย. 2565)
- ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 11 ก.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2565 (วันที่ 7 พ.ย. 2565)
- สิ้นสุด 6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : (ฝ่ายบริหารทั่วไป)บริหารงานในฝ่ายและทุกหน่วยงานในฝ่ายให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งบริหารงานฝ่ายโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส่วนร่วม การนำสารสนเทศฝ่ายมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการฝ่าย และการบริหารแนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายและแผนพัฒนาโรงเรียน มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯและของชาติ และให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง นโยบาย ความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่าย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep