กำหนดการ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

ประชุมฝ่ายวิชาการ 17/2565

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
14:00 - 16:00

ประชุมฝ่ายวิชาการ

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: มิสจิตทิวา หมื่นแสน

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 19 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย
- 6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- สิ้นสุด 6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย (วันที่ 31 มี.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 18 พ.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 30 พ.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 6 มิ.ย. 2565)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2565 (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2565 (วันที่ 20 มิ.ย. 2565)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2565 (วันที่ 27 มิ.ย. 2565)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2565 (วันที่ 4 ก.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/2565 (วันที่ 11 ก.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2565 (วันที่ 18 ก.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2565 (วันที่ 25 ก.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/2565 (วันที่ 1 ส.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13/2565 (วันที่ 29 ส.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ 14/2565 (วันที่ 12 ก.ย. 2565)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ 15/2565 (วันที่ 17 ต.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ 16/2565 (วันที่ 31 ต.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ 17/2565 (วันที่ 7 พ.ย. 2565)

แผนงาน : **บริหารงานในฝ่ายและทุกหน่วยงานในฝ่ายให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งบริหารงานฝ่ายโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส่วนร่วม การนำสารสนเทศฝ่ายมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการฝ่าย และการบริหารแนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายและแผนพัฒนาโรงเรียน มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯและของชาติ และให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง นโยบาย ความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่าย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

Keep