กำหนดการ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมซ้อมป้องกันภัยและแผ่นดินไหว

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
08:00 - 09:00 ระบุกิจกรรม เช่น พิธีเปิดงาน/ลงทะเบียน ฯลฯ

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: ม.เสถียร ช่างเงิน

หมายเหตุ:

08:30 - 09:50

กิจกรรมซ้อมป้องกันภัยและแผ่นดินไหว ประจำปี 2565

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: ม.เสถียร ช่างเงิน

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.9 กิจกรรมฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้

    6.9.1 วางแผนและประชุม  คณะกรรมการดำเนินงาน 

     6.9.2 มอบหมายงาน

     6.9.3 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 

     6.9.4 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม       

     6.9.5 ดำเนินการจัดกิจกรรม

     6.9.6 กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรม

     6.9.7 ประเมินการจัดกิจกรรม 

     6.9.8 สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรม

     6.9.9 ประเมิน สรุปผล และนำไปวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.9 กิจกรรมฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้
- 6.9 กิจกรรมฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมซ้อมป้องกันภัยและแผ่นดินไหว (วันที่ 10 พ.ย. 2565)
- สิ้นสุด 6.9 กิจกรรมฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : ควบคุมดูแลบำรุงรักษาและให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน ตลอดจนกำกับดูแลการจราจรและความปลอดภัยของทางโรงเรียน\r\n

โครงการ :


หน่วยงาน : งานยานพาหนะ รักษาความปลอดภัยและจราจร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep