กำหนดการ

วันที่ 1 ธันวาคม 2565

ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

เวลา รายการ
ตลอดวัน

ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบ: ม.จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์
มิสศศิน ดาวดี
มิสชลิกา ฮีมินกูล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 ค่ายเพื่อนนักบุญ ครั้งที่ 22

6.8.1 ศึกษาปฏิทินของมูลนิธิ

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และรับจดหมายจากส่วนกลาง

6.8.2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

6.8.3 สำรวจจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

6.8.4 ส่งหนังสือตอบรับพร้อมจำนวนผู้เข้าร่วมค่ายเพื่อนนักบุญไปยังมูลนิธิฯ

6.8.5 ดำเนินการนำนักเรียนเข้าร่วมค่าย

6.8.6 ประเมินผลกิจกรรม สรุปรูปเล่ม

6.8.7 นำผลการประเมินไปพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 ค่ายเพื่อนนักบุญ ครั้งที่ 22
- 6.8 ค่ายเพื่อนนักบุญ ครั้งที่ 22 (วันที่ 1 ธ.ค. 2565)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22 (วันที่ 1 ธ.ค. 2565)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22 (วันที่ 2 ธ.ค. 2565)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22 (วันที่ 3 ธ.ค. 2565)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22 (วันที่ 4 ธ.ค. 2565)
- 6.8 ค่ายเพื่อนนักบุญ ครั้งที่ 22 (วันที่ 5 ธ.ค. 2565)
- ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 22 (วันที่ 5 ธ.ค. 2565)

แผนงาน : ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียนและบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ และรับผิดชอบต่อสังคมตาม\r\nแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต\r\n

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep