กำหนดการ

วันที่ 10 ธันวาคม 2565

สอบ TGAT/TPAT ชั้น ม.6 (โรงเรียนเป็นสนามสอบ)

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
ตลอดวัน

สอบ TGAT/TPAT ชั้น ม.6 (โรงเรียนเป็นสนามสอบ)

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: ม.ทศพล โฆษิตพล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 กิจกรรมวิชาการ


แผนงาน : จัดทำตารางสอนและตารางเรียนตรวจสอบและอนุมัติเอกสารประกอบการเรียนการสอนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูแต่ละกลุ่มสาระใช้สื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา รวบรวมสรุปเปรียบเทียบผลการแข่งขันภายนอกทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระกับเป้าหมาย รวบรวมติดตาม และสรุปการจัดสอนแทนของครูจากหัวหน้าระดับชั้น ส่งเสริม สนับสนุนจัดหาวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มสาระมาเป็นที่ปรึกษาของแต่ละกลุ่มสาระ กำหนดรูปแบบและทิศทางในการพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ สรรหาและคัดเลือกครูเข้าเป็นคณะกรรมการนิเทศ จัดทำปฏิทินนิเทศ และเครื่องมือ ดำเนินการนิเทศ 8 กลุ่มสาระ กำกับติดตามให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษารวบรวมและสรุปผลการนิเทศ 8 กลุ่มสาระ สะท้อนผลการครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

โครงการ :


หน่วยงาน : งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep