กำหนดการ

วันที่ 9 ธันวาคม 2565

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล

สถานที่ อาคารอังเดร เกแก็ง(ห้องประชุม 6 เซนต์โยเซฟ St.Joseph Hall)

เวลา รายการ
08:00 - 09:00

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

สถานที่:อาคารอังเดร เกแก็ง(ห้องประชุม 6 เซนต์โยเซฟ St.Joseph Hall)

ผู้รับผิดชอบ: ม.จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์
มิสศศิน ดาวดี
มิสชลิกา ฮีมินกูล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 760 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการวันเกิด ผอ 9 ธ.ค. 65_page-0001.jpg

•เอกสารจาก e-office
- ผังที่นั่ง.jpg
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.10 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน

6.10.1 ศึกษาปฏิทินโรงเรียน

6.10.2 ประชุมวางแผนดำเนินงาน

6.10.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องภายใน และภายนอก

6.10.4 ประชาสัมพันธ์บุคลากรภายในโรงเรียน และจัดทำเอกสารประกอบพิธีกรรม

6.10.5 ซ้อมพิธี และจัดเตรียมสถานที่

6.10.6 ดำเนินการจัดกิจกรรม

6.10.7 ประเมินผลกิจกรรม สรุปรูปเล่ม

6.10.8 นำผลการประเมินไปพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.10 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน
- 6.10 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกรกฎาคม (วันที่ 1 ก.ค. 2565)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนกันยายน (วันที่ 2 ก.ย. 2565)
- พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน (วันที่ 4 พ.ย. 2565)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล (วันที่ 9 ธ.ค. 2565)
- สิ้นสุด 6.10 พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 7 พ.ค. 2566)

แผนงาน : ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียนและบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ และรับผิดชอบต่อสังคมตาม\r\nแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต\r\n

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep