กำหนดการ

วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ประชุม ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
10:15 - 12:15

ศูนย์ DTIC ขอเชิญครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ทุกท่าน และคณะกรรมการ เข้าประชุม ครั้งที่2/2565 (ภาคเรียนที่2) ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10.15 น ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โดยมีวาระการประชุมดังนี้
วาระการประชุม
วาระที่1 การปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนหุ่นยนต์ ปีการศึกษา 2566
วาระที่ 2 สำรวจอุปกรณ์เทคโนโลยีฯ และคอมพิวเตอร์ลำดับตามความสำคัญของการเรียนการสอน
วาระที่ 3 การจัดตารางเรียนและการใช้งานให้เหมาะสมและคุ้มค่าใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
วาระ4 เรื่องอื่นๆ

สถานที่:อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ฤทธิยา ศรีสวนจิก

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - วาระการประชุมครั้งที่ 2-2565.pdf

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 รวบรวม ส่งเสริม และพัฒนานวัตกรรมดิทัลของครูและนักเรียน

6.3.1 วางแผนและประสานงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ DTIC

-  คณะกรรมการ DTIC ประชุมร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้นำสู่การเรียนการสอนกับนักเรียน (P)

6.3.2 งานเทคโนโลยีฯ นำผลจาก 6.3.1 มารวบรวมเป็นนวัตกรรมดิจิทัลของโรงเรียน (D)

6.3.3 สรุปเป็นผลงานทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลของโรงเรียน แบ่งเป็นของครูและนักเรียน (C)

6.4.4 ศูนย์ DTIC รายงานผล ประเมิน (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 รวบรวม ส่งเสริม และพัฒนานวัตกรรมดิทัลของครูและนักเรียน
- 6.3 รวบรวม ส่งเสริม และพัฒนานวัตกรรมดิทัลของครูและนักเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- การประชุมศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Technology and Innovation Center) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 29 มิ.ย. 2565)
- ประชุมนักเรียน DTIC Club ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 6 ก.ค. 2565)
- ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (DTIC) ได้จัดกิจกรรม อบรม Workshop เขียนโปรแกรม Swift Code (วันที่ 1) (วันที่ 20 ก.ค. 2565)
- ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (DTIC) ได้จัดกิจกรรม อบรม Workshop เขียนโปรแกรม Swift Code (วันที่ 2) (วันที่ 27 ก.ค. 2565)
- ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (DTIC) ได้จัดกิจกรรม อบรม Workshop เขียนโปรแกรม Swift Code (วันที่ 3) (วันที่ 3 ส.ค. 2565)
- ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (DTIC) ได้จัดกิจกรรม อบรม Workshop เขียนโปรแกรม Swift Code (วันที่ 4) (วันที่ 10 ส.ค. 2565)
- ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (DTIC) ได้จัดกิจกรรม อบรม Workshop เขียนโปรแกรม Swift Code (วันที่ 5) (วันที่ 17 ส.ค. 2565)
- ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (DTIC) ได้จัดกิจกรรม อบรม Workshop เขียนโปรแกรม Swift Code (วันที่ 6) (วันที่ 24 ส.ค. 2565)
- ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (DTIC) ได้จัดกิจกรรม อบรม Workshop เขียนโปรแกรม Swift Code (วันที่ 7) (วันที่ 31 ส.ค. 2565)
- ประชุม ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565 (วันที่ 7 ธ.ค. 2565)
- 6.3 รวบรวม ส่งเสริม และพัฒนานวัตกรรมดิทัลของครูและนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” มีหน้าที่หลัก คือ การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อผลักดันและสนับสนุนโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้าน ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้า และการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการบริการทางด้านดิจิทัลให้กับ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน และสร้างระบบนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในโลกอนาคตรวมทั้งผลักดันการพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่างๆของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep