กำหนดการ

วันที่ 12 มกราคม 2566

ซ้อมกิจกรรม MC NIGHT ม.3 - ม.6

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
08:00 - 09:00 ระบุกิจกรรม เช่น พิธีเปิดงาน/ลงทะเบียน ฯลฯ

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: ม.ประสงค์ สุทา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.17 กิจกรรม MC NIGHT

- จองโต๊ะจีน
- ทำหนังสือถึงผู้ปกครองร่วมสนับสนุนกิจกรรม
- จัดทำและซื้ออุปกรณ์ในการดำเนินงาน
- จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่จัดกิจกรรม
- ซ้อมพิธีเปิดและการแสดง
- ประเมินผล
- สรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอหัวหน้าฝ่าย
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.17 กิจกรรม MC NIGHT
- 6.17 กิจกรรม MC NIGHT (วันที่ 30 พ.ย. 2565)
- สิ้นสุด 6.17 กิจกรรม MC NIGHT (วันที่ 2 ธ.ค. 2565)
- ซ้อมกิจกรรม MC NIGHT ม.1 - ม.4 (วันที่ 10 ม.ค. 2566)
- ซ้อมกิจกรรม MC NIGHT ม.2 - ม.5 (วันที่ 11 ม.ค. 2566)
- ซ้อมกิจกรรม MC NIGHT ม.3 - ม.6 (วันที่ 12 ม.ค. 2566)
- กิจกรรม MC NIGHT (วันที่ 13 ม.ค. 2566)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการดูแลส่งเสริมพฤติกรรมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด พร้อมทั้งมีส่วนร่วมใน กระบวนการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ ประสานงานหัวหน้าระดับชั้น และครูบุคลากรทุกท่านช่วยกันดูแลพฤติกรรมนักเรียนทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep