กำหนดการ

วันที่ 31 มกราคม 2566

พิธีมอบรางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรตินักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน “MC RED CARPET”

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
08:30 - 10:00

พิธีมอบรางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรตินักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน “MC RED CARPET”

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 กิจกรรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ (Got Your Talent)


แผนงาน : จัดทำตารางสอนและตารางเรียนตรวจสอบและอนุมัติเอกสารประกอบการเรียนการสอนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูแต่ละกลุ่มสาระใช้สื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา รวบรวมสรุปเปรียบเทียบผลการแข่งขันภายนอกทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระกับเป้าหมาย รวบรวมติดตาม และสรุปการจัดสอนแทนของครูจากหัวหน้าระดับชั้น ส่งเสริม สนับสนุนจัดหาวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มสาระมาเป็นที่ปรึกษาของแต่ละกลุ่มสาระ กำหนดรูปแบบและทิศทางในการพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ สรรหาและคัดเลือกครูเข้าเป็นคณะกรรมการนิเทศ จัดทำปฏิทินนิเทศ และเครื่องมือ ดำเนินการนิเทศ 8 กลุ่มสาระ กำกับติดตามให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษารวบรวมและสรุปผลการนิเทศ 8 กลุ่มสาระ สะท้อนผลการครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

โครงการ :


หน่วยงาน : งานจัดการเรียนการสอนและนิเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep