กำหนดการ

วันที่ 20 มกราคม 2566

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและและการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 6/2565

สถานที่ อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)

เวลา รายการ
08:00 - 09:00

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและและการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 6/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามระบบ SWIS จากมูลนิธิฯ ในวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่

สถานที่:อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)

ผู้รับผิดชอบ: มิสอรุณี มงคล
มิสอรุณี มงคล

หมายเหตุ: -

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและและการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 6/2565

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและและการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 6/2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและและการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 6/2565
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและและการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 6/2565 (วันที่ 20 ม.ค. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในและและการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 6/2565 (วันที่ 20 ม.ค. 2566)

แผนงาน : วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และมีการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA ครอบคลุมทั้ง 7 หมวด

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประกันคุณภาพการศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep