กำหนดการ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน QA/TQA ครั้งที่ 2/2565 (ฝ่ายสำนักผอ.)

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
ตลอดวัน

การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน QA/TQA ครั้งที่ 2/2565 (สำนักผอ.)

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: มิสอรุณี มงคล

หมายเหตุ: -

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3.2 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 2

6.3.2.1 จัดทำตารางนัดหมายการประเมินฯ

6.3.2.2 ดำเนินการประเมินตามตารางนัดหมาย

6.3.2.3 ประชุมวิพากษ์วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน

6.3.2.4 กรณีที่พบข้อมูลไม่ผ่านมาตรฐาน

คณะกรรมการเสนอผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข

6.3.2.5 ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผู้รับผิดชอบ

6.3.2.6 งานมาตรฐานฯ นำเสนอรายงานรูปเล่มผลการตรวจประเมินและผลการติดตามความก้าวหน้าให้คณะกรรมการที่ปรึกษาทักท้วง และเสนอแนะ    แล้วรับรอง

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3.2 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 2
- 6.3.2 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ก.พ. 2566)
- การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน QA/TQA ครั้งที่ 2/2565 (ฝ่ายวิชาการ) (วันที่ 1 ก.พ. 2566)
- การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน QA/TQA ครั้งที่ 2/2565 (ฝ่ายกิจการนักเรียน) (วันที่ 2 ก.พ. 2566)
- การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน QA/TQA ครั้งที่ 2/2565 (ฝ่ายสำนักผอ.) (วันที่ 3 ก.พ. 2566)
- การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน QA/TQA ครั้งที่ 2/2565 (ฝ่ายบริหารทั่วไป) (วันที่ 6 ก.พ. 2566)
- 6.3.2 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (วันที่ 7 ก.พ. 2566)
- การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน QA/TQA ครั้งที่ 2/2565 (ฝ่ายธุรการ-การเงิน) (วันที่ 7 ก.พ. 2566)

แผนงาน : วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และมีการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA ครอบคลุมทั้ง 7 หมวด

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประกันคุณภาพการศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep