กำหนดการ

วันที่ 27 มกราคม 2566

ตรวจติดตามความคืบหน้าตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปีการศึกษา 2565 โดยคณะอนุกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
09:00 - 12:00

ตรวจติดตามความคืบหน้าตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปีการศึกษา 2565 โดยคณะอนุกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

สถานที่:อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ฤทธิยา ศรีสวนจิก

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการพิธีเปิดการตรวจระบบ SWIS 27 ม.ค. 66.docx

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 ส่งเสริมการใช้โปรแกรม SWIS ในการบริหารจัดการสารสนเทศในหน่วยงาน

6.4.1 วางแผนการดำเนินการจัดอบรม ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องการจัดการสารสนเทศในหน่วยงาน (P)

6.4.2 ประสานงานกับฝ่ายบุคลากร เพื่อกำหนดวันในการอบรม (D)

6.4.3 ดำเนินการอบรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

- อบรมครั้งที่ 1 /2565 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1

- อบรมครั้งที่ 2 /2565 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2  (D)

6.4.4 ทำการตรวจเช็ด การใช้งานระบบ SWIS ของครูและบุคลากรทางการศึกษา (C)

6.4.5 สรุปผลการเข้าใช้งานในระบบ SWIS ของครูและบุคลากรทางการศึกษา (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 ส่งเสริมการใช้โปรแกรม SWIS ในการบริหารจัดการสารสนเทศในหน่วยงาน
- 6.4 ส่งเสริมการใช้โปรแกรม SWIS ในการบริหารจัดการสารสนเทศในหน่วยงาน (วันที่ 20 พ.ค. 2565)
- ทบทวนระบบ SWIS และติดตามแผนงานโครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 29 ก.ย. 2565)
- ทบทวนระบบ SWIS และติดตามแผนงานโครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 30 ก.ย. 2565)
- ทบทวนระบบ SWIS และติดตามแผนงานโครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 1 ต.ค. 2565)
- ตรวจติดตามความคืบหน้าตามแผนการปรับใช้ระบบ SWIS ปีการศึกษา 2565 โดยคณะอนุกรรมการงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ (วันที่ 27 ม.ค. 2566)
- รับการตรวจเย่ียมการใช้งานระบบ SWIS โรงเรียนในเครือฯ ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 8 มี.ค. 2566)
- 6.4 ส่งเสริมการใช้โปรแกรม SWIS ในการบริหารจัดการสารสนเทศในหน่วยงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” มีหน้าที่หลัก คือ การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อผลักดันและสนับสนุนโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้าน ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้า และการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการบริการทางด้านดิจิทัลให้กับ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน และสร้างระบบนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในโลกอนาคตรวมทั้งผลักดันการพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่างๆของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

Keep