กำหนดการ

วันที่ 27 มกราคม 2566

ค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
ตลอดวัน

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือระดับชั้นม.2 ห้อง     

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: ม.พชร ชัยสงคราม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.9. ค่ายลูกเสือประจำปี ระดับชั้น ม.2

- ศึกษา วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรม ปีการศึกษา 2564
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่าย ลูกเสือ
- ประชุม วางแผนการดำเนินงาน  
- ประสานงานการจัดกิจกรรม  
- จัดค่าย ลูกเสือ เนตรนารี ม.2  
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม  
- สรุปผลการดำเนินงานและนำผลการ ประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป  
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.9. ค่ายลูกเสือประจำปี ระดับชั้น ม.2
- 6.9. ค่ายลูกเสือประจำปี ระดับชั้น ม.2 (วันที่ 24 ม.ค. 2566)
- ค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 24 ม.ค. 2566)
- ค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 25 ม.ค. 2566)
- ค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 26 ม.ค. 2566)
- 6.9. ค่ายลูกเสือประจำปี ระดับชั้น ม.2 (วันที่ 27 ม.ค. 2566)
- ค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 27 ม.ค. 2566)

แผนงาน : จัดกิจกรรมวิชาลูกเสือที่สอดคล้องกับหลักสูตร สถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือ แห่งชาติ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep