กำหนดการ

วันที่ 1 เมษายน 2566

วันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2/2565

สถานที่ อาคารอังเดร เกแก็ง(ห้องประชุม 6 เซนต์โยเซฟ St.Joseph Hall)

เวลา รายการ
08:00 - 16:00

วันผู้ปกครองพบครูครั้งที่ 2/2565 ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ปีการศึกษา 2565 รับสมุดพกนักเรียน พบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น 

รอบเช้า 08.30-11.30 น. ระดับชั้นม.4 และ ม.5 ปีการศึกษา 2565

รอบบ่าย 12.30-15.30 น. ระดับชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 ปีการศึกษา 2565

สถานที่:อาคารอังเดร เกแก็ง(ห้องประชุม 6 เซนต์โยเซฟ St.Joseph Hall)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธีรภัทร์ วิโรจน์สกุล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- หยุดเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ในรัชกาลที่ 9 (วันที่ 12 ส.ค. 2565)
- หยุดปิดภาคเรียน (วันที่ 6 ต.ค. 2565)
- หยุดปิดภาคเรียน (วันที่ 7 ต.ค. 2565)
- หยุดปิดภาคเรียน (วันที่ 10 ต.ค. 2565)
- หยุดปิดภาคเรียน (วันที่ 11 ต.ค. 2565)
- หยุดปิดภาคเรียน (วันที่ 12 ต.ค. 2565)
- หยุดปิดภาคเรียน (วันที่ 13 ต.ค. 2565)
- หยุดปิดภาคเรียน (วันที่ 14 ต.ค. 2565)
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (วันที่ 17 ต.ค. 2565)
- MC Summer Pre School 2023 (วันที่ 20 มี.ค. 2566)
- การแข่งขัน Coding for Metaverse ระดับภาคเหนือ (วันที่ 27 มี.ค. 2566)
- การแข่งขัน Coding for Metaverse ระดับภาคเหนือ (วันที่ 28 มี.ค. 2566)
- วันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 1 เม.ย. 2566)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” มีหน้าที่หลัก คือ การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อผลักดันและสนับสนุนโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้าน ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้า และการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการบริการทางด้านดิจิทัลให้กับ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน และสร้างระบบนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในโลกอนาคตรวมทั้งผลักดันการพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่างๆของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep