กำหนดการ

วันที่ 1 มีนาคม 2567

Senior Recital ของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี ม.6

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
ตลอดวัน

Senior Recital ของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี ม.6

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: มิสศิริพร สุรินทร์ศิริรัฐ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.23 การจัดคอนเสิร์ตแสดงผลงานนักเรียน Senior RECITAL


แผนงาน : พัฒนาศักยภาพนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ นักเรียนภายในกลุ่มสาระให้บรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน\r\n

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep