กำหนดการ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับชั้น ม.4-5

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
ตลอดวัน

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับชั้น ม.4-5

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: ม.พีรพงษ์ บัวเหลือง

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1224 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 การจัดสอบวัดความรู้ภาคทฤษฎี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 การจัดสอบวัดความรู้ภาคทฤษฎี
- 6.2 การจัดสอบวัดความรู้ภาคทฤษฎี (วันที่ 28 เม.ย. 2566)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ระดับชั้น ม.ปลาย (วันที่ 18 ก.ย. 2566)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ระดับชั้น ม.ต้น (วันที่ 19 ก.ย. 2566)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ระดับชั้น ม.ปลาย (วันที่ 20 ก.ย. 2566)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ระดับชั้น ม.ต้น (วันที่ 21 ก.ย. 2566)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ระดับชั้น ม.ปลาย (วันที่ 22 ก.ย. 2566)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับชั้น ม.6 (วันที่ 1 ก.พ. 2567)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับชั้น ม.6 (วันที่ 2 ก.พ. 2567)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับชั้น ม.3 (วันที่ 8 ก.พ. 2567)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับชั้น ม.3 (วันที่ 9 ก.พ. 2567)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับชั้น ม.4-5 (วันที่ 19 ก.พ. 2567)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับชั้น ม.1-2 (วันที่ 20 ก.พ. 2567)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับชั้น ม.4-5 (วันที่ 21 ก.พ. 2567)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับชั้น ม.1-2 (วันที่ 22 ก.พ. 2567)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับชั้น ม.4-5 (วันที่ 23 ก.พ. 2567)

แผนงาน : รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จทางการศึกษาของผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์ของแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน ตลอดจนรายงานผล\r\nข้อมูลผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบทะเบียนนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการและจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep