กำหนดการ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ประชุมฝ่ายวิชาการ

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
14:00 - 16:00

ประชุมฝ่ายวิชาการ 

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: มิสจิตทิวา หมื่นแสน

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย

6.3.1 วางแผนกำหนดแนวทางในการประชุมฝ่าย

6.3.2 แจ้งและนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ประชุมแก่บุคลากรในฝ่ายพร้อมทั้งจัดทำใบลงทะเบียนและวาระการประชุม

6.3.3 เข้าร่วมประชุมและบันทึกการประชุมฝ่าย

6.3.4 จัดทำสรุปรายงานการประชุมและนำเสนอหัวหน้าฝ่ายเพื่อลงลายมือชื่อเพื่อสำเนาแจกในการประชุมครั้งต่อไป

6.3.5 ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลมาวางแผนการพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 15 พ.ค. 2566)
- 6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย (วันที่ 15 พ.ค. 2566)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 22 พ.ค. 2566)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 29 พ.ค. 2566)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 5 มิ.ย. 2566)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 12 มิ.ย. 2566)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 19 มิ.ย. 2566)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 26 มิ.ย. 2566)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 3 ก.ค. 2566)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 10 ก.ค. 2566)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 17 ก.ค. 2566)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 24 ก.ค. 2566)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 31 ก.ค. 2566)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 7 ส.ค. 2566)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 14 ส.ค. 2566)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 21 ส.ค. 2566)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 28 ส.ค. 2566)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 4 ก.ย. 2566)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 11 ก.ย. 2566)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 25 ก.ย. 2566)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 16 ต.ค. 2566)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 30 ต.ค. 2566)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 6 พ.ย. 2566)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 13 พ.ย. 2566)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 20 พ.ย. 2566)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 27 พ.ย. 2566)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 4 ธ.ค. 2566)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 18 ธ.ค. 2566)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 8 ม.ค. 2567)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 15 ม.ค. 2567)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 22 ม.ค. 2567)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 29 ม.ค. 2567)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 5 ก.พ. 2567)
- ประชุมฝ่ายวิชาการ (วันที่ 12 ก.พ. 2567)
- สิ้นสุด 6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย (วันที่ 31 มี.ค. 2567)

แผนงาน : **บริหารงานในฝ่ายและทุกหน่วยงานในฝ่ายให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งบริหารงานฝ่ายโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส่วนร่วม การนำสารสนเทศฝ่ายมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการฝ่าย และการบริหารแนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายและแผนพัฒนาโรงเรียน มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯและของชาติ และให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง นโยบาย ความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น**

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่าย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep