กำหนดการ

วันที่ 3 มิถุนายน 2566

ค่ายนักเรียนคาทอลิก ครั้งที่ 29

สถานที่ เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ

เวลา รายการ
08:00 - 12:00

-  อาหารเช้า

-  วจนพิธีกรรมปิดค่าย

-  ประเมินผลค่ายฯ

-  ถ่ายรูปรวม

- อาหารเที่ยง (กล่อง)  และเดินทางกลับโรงเรียน

สถานที่:เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ

ผู้รับผิดชอบ: ม.จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์
ม.จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 ค่ายนักเรียนคาทอลิก ครั้งที่ 29

- คณะกรรมการนักเรียนคาทอลิกศึกษาปฏิทินโรงเรียน และรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานค่ายคาทอลิกครั้งที่ 28
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
- ประสานงานผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งจัดทำเอกสาร
- สำรวจสถานที่ทำกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์นักเรียนและสำรวจจำนวนคนเข้าค่าย
- จัดทำเอกสารที่ใช้ในการจัดค่ายทั้งหมด
- ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายนักเรียนคาทอลิกครั้งที่ 29  
- ทำหนังสือขอบคุณไปยังแหล่งเรียนรู้ที่นำนักเรียนออกไปทำกิจกรรม
- ประเมินผลกิจกรรม สรุปรูปเล่ม
- นำผลการประเมินไปพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 ค่ายนักเรียนคาทอลิก ครั้งที่ 29
- 6.1 ค่ายนักเรียนคาทอลิก ครั้งที่ 29 (วันที่ 2 มิ.ย. 2566)
- ค่ายนักเรียนคาทอลิก ครั้งที่ 29 (วันที่ 2 มิ.ย. 2566)
- 6.1 ค่ายนักเรียนคาทอลิก ครั้งที่ 29 (วันที่ 3 มิ.ย. 2566)
- ค่ายนักเรียนคาทอลิก ครั้งที่ 29 (วันที่ 3 มิ.ย. 2566)

แผนงาน : ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียนและบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ และรับผิดชอบต่อสังคมตามแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาลและส่งเสริมจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep