กำหนดการ

วันที่ 2 มิถุนายน 2566

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2566 และวันศุกร์ต้นเดือน

สถานที่ อาคารอังเดร เกแก็ง(ห้องประชุม 6 เซนต์โยเซฟ St.Joseph Hall)

เวลา รายการ
08:00 - 09:00

-  ขบวนแห่เริ่มจากห้องรับรองแขก

(นำโดย... ขบวนไม้กางเขน พระสงฆ์ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ)

-  พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2566 และวันศุกร์ต้นเดือน โดยคุณพ่อประจวบโชค ตรีโสภา

สถานที่:อาคารอังเดร เกแก็ง(ห้องประชุม 6 เซนต์โยเซฟ St.Joseph Hall)

ผู้รับผิดชอบ: ม.จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4.1 พิธีกรรมเปิดปีการศึกษา

- ศึกษาปฏิทินโรงเรียน
- ประชุมวางแผนดำเนินงาน
- ประสานงานผู้เกี่ยวข้องภายในและภายนอก
- ประชาสัมพันธ์บุคลากรภายในโรงเรียน และจัดทำเอกสารประกอบพิธีกรรม
- ซ้อมพิธี และจัดเตรียมสถานที่
- ดำเนินการจัดกิจกรรม
- ประเมินผลกิจกรรม สรุปรูปเล่ม
- นำผลการประเมินไปพัฒนาในปีต่อไป
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4.1 พิธีกรรมเปิดปีการศึกษา
- 6.4.1 พิธีกรรมเปิดปีการศึกษา (วันที่ 2 มิ.ย. 2566)
- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2566 และวันศุกร์ต้นเดือน (วันที่ 2 มิ.ย. 2566)

แผนงาน : ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียนและบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ และรับผิดชอบต่อสังคมตามแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาลและส่งเสริมจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep