กำหนดการ

วันที่ 19 มิถุนายน 2566

กิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
08:30 - 15:30

กิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 - 6/8

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: ม.จิรฐาวัฒน์ ฉัตรบรรยงค์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.9 ผสานชีวิตระดับชั้น ม.6

(167,885.00 บาท)

- ศึกษาปฏิทินโรงเรียน และรายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้น ม.6
- ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
- ประสานงานผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก พร้อมทั้งจัดทำเอกสาร
- สำรวจสถานที่ทำกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการจัดกิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มุ่งเน้นให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการแสวงหาความจริงและการช่วยเหลือสังคม และมีทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ โดย
1)  แบ่งงานให้นักเรียนแต่ละห้องปฏิบัติภายใต้การกำกับดูแลของครูประจำชั้น โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนแต่ละห้องออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อเลือกฐานตามที่ตนถนัด
2)  ดำเนินการตามกิจกรรม “ร้อยดวงใจพี่สู่น้อง” ในแต่ละฐานที่เตรียมไว้ดังนี้
  -   ฐานการเรียนสอนเรียน
  -   ฐานบูรณะแซม
  -   ฐานกิจกรรมกลางแจ้ง
3)  นักเรียนร่วมสมทบเงินช่วยเหลือกิจการของโรงเรียน/หน่วยงานสงเคราะห์ที่ไปปฏิบัติ
กิจกรรม
- ประเมินผลกิจกรรม สรุปรูปเล่ม
- ทำหนังสือขอบคุณไปยังแหล่งเรียนรู้ที่นำนักเรียนออกไปทำกิจกรรม
- นำผลการประเมินไปพัฒนาในปีต่อไป
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.9 ผสานชีวิตระดับชั้น ม.6
- 6.9 ผสานชีวิตระดับชั้น ม.6 (วันที่ 12 มิ.ย. 2566)
- กิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 12 มิ.ย. 2566)
- กิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 13 มิ.ย. 2566)
- กิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 14 มิ.ย. 2566)
- กิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 19 มิ.ย. 2566)
- 6.9 ผสานชีวิตระดับชั้น ม.6 (วันที่ 20 มิ.ย. 2566)
- กิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 20 มิ.ย. 2566)
- กิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 21 มิ.ย. 2566)

แผนงาน : ส่งเสริม สร้าง ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้นักเรียนและบุคลากรยึดมั่นในสัจธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ และรับผิดชอบต่อสังคมตามแบบอย่างชีวิต นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาลและส่งเสริมจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep