กำหนดการ

วันที่ 10 มิถุนายน 2566

อบรมผู้ร่วมบริหาร

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา รายการ
08:00 - 09:00 ระบุกิจกรรม เช่น พิธีเปิดงาน/ลงทะเบียน ฯลฯ

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: มิสภวดี ศรีใจ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3.1.5.4 อบรมผู้ร่วมบริหาร


แผนงาน : ดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของโรงเรียน บุคลากรได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep