กำหนดการ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ประชุมหัวหน้าระดับชั้น ม.1-6

สถานที่ อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)

เวลา รายการ
14:00 - 15:00

ประชุมหัวหน้าระดับชั้น ม.1-6

สถานที่:อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)

ผู้รับผิดชอบ: มิสชลิกา ฮีมินกูล
ม.สิริโรจน์ ฉลองสัพพัญญู

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.10 งานบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม

- ทำวาระการประชุมและใบลงทะเบียนผู้เข้าประชุม

- แจ้งวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม

- เข้าร่วมประชุมและบันทึกการประชุม

- จัดทำรายงานการประชุม

- ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา

- นำเสนอหัวหน้าฝ่ายต้นสังกัด เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง

- นำเข้าแฟ้ม และสำเนาแจกประชุมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.10 งานบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
- 6.10 งานบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (วันที่ 15 พ.ค. 2566)
- ประชุมหัวหน้าระดับชั้น ม.1-6 (วันที่ 22 พ.ค. 2566)
- ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 29 พ.ค. 2566)
- สิ้นสุด 6.10 งานบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (วันที่ 10 ก.พ. 2567)

แผนงาน : บริหารงานในฝ่ายและทุกหน่วยงานในฝ่ายให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งบริหารงานฝ่ายโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส่วนร่วม การนำสารสนเทศฝ่ายมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการฝ่าย และการบริหารแนวใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายและแผนพัฒนาโรงเรียน มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง นโยบายความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่าย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep