กำหนดการ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และม.6

สถานที่ อาคารอังเดร เกแก็ง(ห้องประชุม 6 เซนต์โยเซฟ St.Joseph Hall)

เวลา รายการ
ตลอดวัน

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และม.6

สถานที่:อาคารอังเดร เกแก็ง(ห้องประชุม 6 เซนต์โยเซฟ St.Joseph Hall)

ผู้รับผิดชอบ: มิสพุทธชาติ โอคอนเนอร์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ม.1 – ม.6

- วางแผนกำหนดหลักการและวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรม           

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

- ติดตามการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

- ดำเนินจัดการประชุมผู้ปกครอง

      ครั้งที่ 1       

      ครั้งที่ 2       

      ครั้งที่ 3       

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ม.1 – ม.6
- 6.3 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ม.1 – ม.6 (วันที่ 21 พ.ค. 2566)
- ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และม.6 (วันที่ 27 พ.ค. 2566)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการดูแลส่งเสริมพฤติกรรมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด พร้อมทั้งมีส่วนร่วมใน กระบวนการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ ประสานงานหัวหน้าระดับชั้น และครูบุคลากรทุกท่านช่วยกันดูแลพฤติกรรมนักเรียนทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมและดูแลนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep