กำหนดการ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

ค่ายผู้นำกรรมการสภานักเรียนมงฟอร์ต

สถานที่ ศูนย์เยาวชนนานาชาติ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เวลา รายการ
ตลอดวัน

ค่ายผู้นำกรรมการสภานักเรียนมงฟอร์ต 

สถานที่:ศูนย์เยาวชนนานาชาติ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ: มิสจิดาภา ชัยสงคราม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.2 ค่ายผู้นำกรรมการสภานักเรียนมงฟอร์ต


แผนงาน : จัดกระบวนการกิจกรรมที่นอกเหนือหลักสูตรในด้านทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสังคม อารมณ์ การบริหารจัดการด้านความคิด ทักษะภาวะผู้นำ การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การนำเสนองาน รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ โดยผ่านประสบการณ์จริงที่เสริมศักยภาพนักเรียนให้มีความเข้าใจและสามารถนำเอาทักษะที่ได้รับ ไปประยุกต์ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จและสภานักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep