กำหนดการ

วันที่ 0 00 543

ขั้นวางแผน

สถานที่ Montfort College Secondary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : -

รายการกำหนดการของขั้นตอน


- (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- เขียนโครงการ (วันที่ 0 543)
- 1. ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- 1.2 สำรวจวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (วันที่ 0 543)
- 2. ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ) (วันที่ 0 543)
- 2.1 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานวิจัย (วันที่ 0 543)
- 2.2 เลือกหัวข้อ/ประเด็น และวางแผนการทำ วิจัยรูปแบบต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2558 (วันที่ 0 543)
- 2.3 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อสร้างเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำวิจัย ตามหัวข้อที่ กำหนด (วันที่ 0 543)
- 2.4 สร้างและทดลองเครื่องมือ เพื่อเก็บ รวบรวมข้อมูล (วันที่ 0 543)
- 2.5 ออกแบบ/รูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล บนเว็ปไซต์ของโรงเรียน (วันที่ 0 543)
- 2.6 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย/ กลุ่มตัวอย่าง (วันที่ 0 543)
- 2.7 วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล (วันที่ 0 543)
- 2.8 รายงานผลการทำวิจัย แก่ผู้บริหารและผู้ ที่เกี่ยวข้องทราบ และนำเสนอ/เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ของโรงเรียน , วารสาร จุลสาร , แผ่นพับ เป็นต้น (วันที่ 0 543)
- 3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล (วันที่ 0 543)
- 3.1 แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ ต่อการ ดำเนินงานและการให้บริการศูนย์วิจัย CUMC (วันที่ 0 543)
- 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา (วันที่ 0 543)
- 4.1 รายงานผลการดำเนินงานให้แก่ ผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อนำผลวิจัยไปประกอบ การจัดการศึกษาของโรงเรียน (วันที่ 0 543)
- ขั้นวางแผน (วันที่ 0 543)
- 1.1 วางแผนการดำเนินงานพยาลาล (วันที่ 0 543)
- 2.3 งานศาสนกิจ (วันที่ 0 543)
- 5. ติดตั้งจอภาพ LED FULL COLOR (วันที่ 0 543)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ 2.1 การสำรวจและศึกษาข้อมูลโครงการ 2.1.1 สำรวจห้องน้ำห้องส้วมที่ดำเนินการปรับปรุง 2.1.2 ศึกษารูปแบบแปลนเพื่อดำเนินการปรับปรุง 2.1.3ศึกษาระบบบำบัด เพื่อดำเนินการปรับปรุง (วันที่ 0 543)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของโครงการ (วันที่ 0 543)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (วันที่ 0 543)
- แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการโครงการเปลี่ยนหลังคาสระว่าน้ำเดอมงฟอร์ต (วันที่ 0 543)
- จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 0 543)
- 6.ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากคณะกรรมการตรวจ (วันที่ 0 543)
- ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (วันที่ 0 543)
- ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (วันที่ 0 543)
- 7.1ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (วันที่ 0 543)
- 7.1ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (วันที่ 0 543)
- 7.1ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 (วันที่ 0 543)
- 7.1ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ครั้งที่ 4 (วันที่ 0 543)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 0 543)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- 7.1 คณะกรรมการตรวจงานวิจัยอ่านตรวจแผนและ โครงร่างวิจัย และให้คะแนน (วันที่ 0 543)
- 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 0 543)
- 3.1 กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ (วันที่ 0 543)
- 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ (วันที่ 0 543)
- 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (วันที่ 0 543)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 0 543)
- วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม ที่จะดำเนินการ ดังนี้ (วันที่ 0 543)
- 7. กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 0 543)
- 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 0 543)
- 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 0 543)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 0 543)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560ประจำภาคเรียน 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 0 543)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 0 543)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560ประจำภาคเรียน 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 0 543)
- 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ (วันที่ 0 543)
- 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560ประจำภาคเรียน 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย (วันที่ 0 543)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 0 543)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 0 543)
- 6.1 บริหารจัดการงานในฝ่ายบุคลากร (วันที่ 0 543)
- 6.2 จัดทำโครงการ (วันที่ 0 543)
- 6.3 ตรวจติดตามการทำงาน (วันที่ 0 543)
- 6.4 กำกับ ติดตาม และควบคุมคุณภาพ (วันที่ 0 543)
- 6.5 ประสานงานการจัดกิจกรรมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (วันที่ 0 543)
- 6.5 ประเมินและสรุปผลการสัมมนา (วันที่ 0 543)
- กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 0 543)
- ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (วันที่ 0 543)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบแผนงาน (วันที่ 0 543)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานแผนงาน (วันที่ 0 543)
- กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน (วันที่ 0 543)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 0 543)
- 5.ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 0 543)
- 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบแผนงาน (วันที่ 0 543)
- 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานแผนงาน (วันที่ 0 543)
- 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของแผนงาน (วันที่ 0 543)
- 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (วันที่ 0 543)
- 5.ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- 2.1 ศึกษาและค้นหาข้อมูลอาชีพที่เหมาะสมกับโลกอนาคตของนักเรียนที่จะนำมาใช้ในโครงการ (วันที่ 0 543)
- 2.1 ศึกษาและค้นหาข้อมูลอาชีพที่เหมาะสมกับโลกอนาคตของนักเรียนที่จะนำมาใช้ในโครงการ (วันที่ 0 543)
- (วันที่ 0 543)
- 2.2 ศึกษารูปแบบกิจกรรม เพื่อดำเนินการ (วันที่ 0 543)
- 2.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันของงานกีฬา (วันที่ 0 543)
- 6.4.1 งานบันทึกการใช้จ่ายงบประมาณ - ใบแจ้งความจำนงการขอเบิกใช้ งบประมาณต่างๆ - บันทึกการขอเบิกใช้งบประมาณ จำแนกหน่วยงาน - สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนก หน่วยงาน - นำเสนอหัวหน้าฝ่ายต้นสังกัดและ จัดเก็บ 6.4.2 งานนิเทศติดตามการใช้จ่าย งบประมาณ - จัดทำข้อมูลแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม