กำหนดการ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

สถานที่ Montfort College Secondary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : เชื่อมความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับองค์กรต่างประเทศในด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ :


หน่วยงาน : งานวิเทศสัมพันธ์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


        
  
Keep