Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานดนตรี ปีการศึกษา 2562
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
2 มกราคม 2562  1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
1 มีนาคม 2562  6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไขพัฒนา คุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
5 มีนาคม 2562  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
29 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
29 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 4 จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอนระเบียบการและอื่นๆ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
29 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไขพัฒนา คุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
2 เมษายน 2562  2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
2 เมษายน 2562  4 จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอนระเบียบการและอื่นๆ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
2 เมษายน 2562  4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด แผนงานของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
2 เมษายน 2562  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
2 เมษายน 2562  4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
1 พฤษภาคม 2562  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
1 พฤษภาคม 2562  ุ6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
1 พฤษภาคม 2562  6.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
1 พฤษภาคม 2562  6.2 การพัฒนางานดนตรี Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
1 พฤษภาคม 2562  6.3 การดูแลรักษา ซ่อมแซมเครื่องดนตรี Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
1 พฤษภาคม 2562  6.4 การแสดงร่วมกับหน่วยงานภายนอก และภายในโรงเรียน Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
1 พฤษภาคม 2562  6.5 ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
28 พฤษภาคม 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
28 พฤษภาคม 2562  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
28 พฤษภาคม 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
29 พฤษภาคม 2562  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
30 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561 Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
31 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
28 กรกฎาคม 2562  ศึกษาดูงานการประกวดวงโยธวาทิต Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
8 ตุลาคม 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
11 ตุลาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
3 ธันวาคม 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
3 ธันวาคม 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
6 ธันวาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
6 ธันวาคม 2562  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
4 กุมภาพันธ์ 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
7 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
3 มีนาคม 2563  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมายฝ่าย Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมายฝ่าย Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
27 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด แผนงานของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
27 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
27 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
21 เมษายน 2563  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
24 เมษายน 2563  สิ้นสุด 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด ุ6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
30 เมษายน 2563  6.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
30 เมษายน 2563  สิ้นสุด 6.4 การแสดงร่วมกับหน่วยงานภายนอก และภายในโรงเรียน Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
29 พฤษภาคม 2563  สิ้นสุด 6.2 การพัฒนางานดนตรี Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
29 พฤษภาคม 2563  สิ้นสุด 6.3 การดูแลรักษา ซ่อมแซมเครื่องดนตรี Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
29 พฤษภาคม 2563  สิ้นสุด 6.5 ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ Montfort College Secondary Section มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย