Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานนโยบายและแผน ปีการศึกษา 2562
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
3 มกราคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Montfort College Secondary Section
3 มกราคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Montfort College Secondary Section
18 มกราคม 2562  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Secondary Section
1 กุมภาพันธ์ 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Montfort College Secondary Section
1 กุมภาพันธ์ 2562  สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Montfort College Secondary Section
25 มีนาคม 2562  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Secondary Section
29 มีนาคม 2562  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Secondary Section
14 พฤษภาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Secondary Section
14 พฤษภาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Secondary Section
15 พฤษภาคม 2562  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Secondary Section
15 พฤษภาคม 2562  6.4 ติดตามสรุปผลการดำเนินงานตามแผนและนโยบายมูลนิธิฯ Montfort College Secondary Section
15 พฤษภาคม 2562  6.8 การศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ Montfort College Secondary Section
31 พฤษภาคม 2562  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน Montfort College Secondary Section
22 กรกฎาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Secondary Section
22 กรกฎาคม 2562  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) Montfort College Secondary Section
22 กรกฎาคม 2562  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) Montfort College Secondary Section
22 กรกฎาคม 2562  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 Montfort College Secondary Section
22 กรกฎาคม 2562  7.1. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section
22 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)
22 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)
23 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)
23 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)
24 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)
24 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)
25 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)
25 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)
26 กรกฎาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Secondary Section
26 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) Montfort College Secondary Section
26 กรกฎาคม 2562  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) Montfort College Secondary Section
26 กรกฎาคม 2562  สิ้นสุด 7.1. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section
26 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)
26 กรกฎาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)
21 ตุลาคม 2562  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2) Montfort College Secondary Section
21 ตุลาคม 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section
21 ตุลาคม 2562  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Montfort College Secondary Section
21 ตุลาคม 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section
25 ตุลาคม 2562  สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2) Montfort College Secondary Section
25 ตุลาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section
25 ตุลาคม 2562  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section
28 ตุลาคม 2562  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2) Montfort College Secondary Section
28 ตุลาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน Montfort College Secondary Section
30 ตุลาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป Montfort College Secondary Section
31 ตุลาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ Montfort College Secondary Section
31 ตุลาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ Montfort College Secondary Section
1 พฤศจิกายน 2562  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2) Montfort College Secondary Section
1 พฤศจิกายน 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน Montfort College Secondary Section
11 พฤศจิกายน 2562  6.5 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน Montfort College Secondary Section
25 พฤศจิกายน 2562  6.6 จัดทำปฏิทินการศึกษาโรงเรียน Montfort College Secondary Section
27 พฤศจิกายน 2562  6.7 อบรมทบทวนนโยบายและแผน Montfort College Secondary Section
2 ธันวาคม 2562  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) Montfort College Secondary Section
2 ธันวาคม 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Secondary Section
6 ธันวาคม 2562  สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) Montfort College Secondary Section
6 ธันวาคม 2562  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Secondary Section
9 ธันวาคม 2562  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) Montfort College Secondary Section
9 ธันวาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)
9 ธันวาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)
11 ธันวาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)
12 ธันวาคม 2562  การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ)
13 ธันวาคม 2562  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) Montfort College Secondary Section
31 มกราคม 2563  สิ้นสุด 6.6 จัดทำปฏิทินการศึกษาโรงเรียน Montfort College Secondary Section
6 กุมภาพันธ์ 2563  6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Montfort College Secondary Section
11 กุมภาพันธ์ 2563  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ(ครั้งที่ 4) Montfort College Secondary Section
11 กุมภาพันธ์ 2563  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ(ครั้งที่ 4) Montfort College Secondary Section
11 กุมภาพันธ์ 2563  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section
11 กุมภาพันธ์ 2563  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ(ครั้งที่ 4) Montfort College Secondary Section
14 กุมภาพันธ์ 2563  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ(ครั้งที่ 4) Montfort College Secondary Section
14 กุมภาพันธ์ 2563  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 Montfort College Secondary Section
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section
14 กุมภาพันธ์ 2563  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2 Montfort College Secondary Section
24 กุมภาพันธ์ 2563  6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย Montfort College Secondary Section
2 มีนาคม 2563  6.4 ติดตามสรุปผลการดำเนินงานตามแผนและนโยบายมูลนิธิฯ Montfort College Secondary Section
2 มีนาคม 2563  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Montfort College Secondary Section
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Secondary Section
6 มีนาคม 2563  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Secondary Section
6 มีนาคม 2563  6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา Montfort College Secondary Section
6 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.8 การศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ Montfort College Secondary Section
13 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 6.5 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน Montfort College Secondary Section
25 มีนาคม 2563  6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Montfort College Secondary Section
27 มีนาคม 2563  6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Montfort College Secondary Section
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Montfort College Secondary Section
31 มีนาคม 2563  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 เปรียบเทียบเป้าหมาย Montfort College Secondary Section
17 เมษายน 2563  9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Secondary Section
29 พฤษภาคม 2563  สิ้นสุด 6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย Montfort College Secondary Section