Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานบริหารฝ่าย (ฝ่ายธุรการ-การเงิน) ปีการศึกษา 2564
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
22 มกราคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (P) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
22 มกราคม 2564  3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
22 มกราคม 2564  3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
26 มกราคม 2564  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (P) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
26 มกราคม 2564  สิ้นสุด 3.2 กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
26 มกราคม 2564  สิ้นสุด 3.3 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
18 กุมภาพันธ์ 2564  6.7 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของงานธุรการฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
1 พฤษภาคม 2564  4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและ กระบวนการต่างๆ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
1 พฤษภาคม 2564  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (P) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
1 พฤษภาคม 2564  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
10 พฤษภาคม 2564  6.10 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
15 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและ กระบวนการต่างๆ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
15 พฤษภาคม 2564  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (D) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
15 พฤษภาคม 2564  6.2 บันทึกข้อความ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
15 พฤษภาคม 2564  6.3 งานบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
15 พฤษภาคม 2564  6.4 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
15 พฤษภาคม 2564  6.5 งานบันทึกและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
15 พฤษภาคม 2564  6.6 งานข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
15 พฤษภาคม 2564  6.9 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
15 พฤษภาคม 2564  6.11 จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
15 พฤษภาคม 2564  6.12 ตรวจติดตามการดำเนินงานในระบบ SWIS โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
15 พฤษภาคม 2564  6.13 ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
15 พฤษภาคม 2564  6.14 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
15 พฤษภาคม 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
15 พฤษภาคม 2564  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (P) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
15 พฤษภาคม 2564  2.2 วิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
15 พฤษภาคม 2564  2.3 วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของงานธุรการและสารสนเทศฝ่ายของปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
15 พฤษภาคม 2564  2.4 ศึกษาผลสรุปการสำรวจความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการใช้บริการของฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
15 พฤษภาคม 2564   2.5 ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานของปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
15 พฤษภาคม 2564  2.6 ศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
15 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (P) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
15 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
19 พฤษภาคม 2564  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 จาก งานนโยบายและแผน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
19 พฤษภาคม 2564   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบาย และแผน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
19 พฤษภาคม 2564  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (C) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
23 พฤษภาคม 2564  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (P) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
30 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (P) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
30 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 2.2 วิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีในปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
30 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 2.3 วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของงานธุรการและสารสนเทศฝ่ายของปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
30 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 2.4 ศึกษาผลสรุปการสำรวจความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการใช้บริการของฝ่ายธุรการ-การเงิน ปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
30 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 2.5 ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานของปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
30 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 2.6 ศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน (P) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 6.11 จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
1 มิถุนายน 2564  6.8 รับคำร้องขอเบิก/จัดซื้อ วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
19 กรกฎาคม 2564   7.1.1 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
23 กรกฎาคม 2564  สิ้นสุด 7.1.1 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
18 ตุลาคม 2564  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
18 ตุลาคม 2564  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
18 ตุลาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปีการศึกษา 2564 (C) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
18 ตุลาคม 2564  7.1.2 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
21 ตุลาคม 2564  สิ้นสุด 7.1.2 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
13 ธันวาคม 2564  7.1.3 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
17 ธันวาคม 2564  7.1.3 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
14 กุมภาพันธ์ 2565  7.1.4 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
18 กุมภาพันธ์ 2565  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 จาก งานนโยบายและแผน ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
18 กุมภาพันธ์ 2565   7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานของงานนโยบาย และแผน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
18 กุมภาพันธ์ 2565  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (C) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
18 กุมภาพันธ์ 2565  สิ้นสุด 7.1.4 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
31 มีนาคม 2565  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
31 มีนาคม 2565  สิ้นสุด 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบเป้าหมาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
31 มีนาคม 2565  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปีการศึกษา 2564 (C) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
8 เมษายน 2565  9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
19 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.9 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (D) โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.2 บันทึกข้อความ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.3 งานบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.4 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.5 งานบันทึกและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.6 งานข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 6.13 ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
31 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 6.14 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่นการประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
1 มกราคม 2566  สิ้นสุด 6.8 รับคำร้องขอเบิก/จัดซื้อ วัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
29 มีนาคม 2566  สิ้นสุด 6.7 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของงานธุรการฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
23 เมษายน 2566  สิ้นสุด 6.10 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
30 เมษายน 2566  6.12 ตรวจติดตามการดำเนินงานในระบบ SWIS โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย