Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สำนักผู้อำนวยการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
0 00 543  6.3.4.1 สำรวจฯ ฝ่ายธุรการ-การเงิน Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
0 00 543  สิ้นสุด 6.3.4.1 สำรวจฯ ฝ่ายธุรการ-การเงิน Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
0 00 543  6.3.4.2 สำรวจฯ ฝ่ายกิจการนักเรียน Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
0 00 543  สิ้นสุด 6.3.4.2 สำรวจฯ ฝ่ายกิจการนักเรียน Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
0 00 543  6.3.4.3 สำรวจฯ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
0 00 543  สิ้นสุด 6.3.4.3 สำรวจฯ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
0 00 543  6.3.4.4 สำรวจฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
0 00 543  สิ้นสุด 6.3.4.4 สำรวจฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
0 00 543  6.3.4.5 สำรวจฯ ฝ่ายวิชาการ Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
0 00 543  สิ้นสุด 6.3.4.5 สำรวจฯ ฝ่ายวิชาการ Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
0 00 543  6.3.5 งานวิจัยและพัฒนา วิเคราะห์ ประมวลผล และเปรียบเทียบผลการสำรวจกับตัวชี้วัดความสำเร็จ Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
0 00 543  6.3.5 งานวิจัยและพัฒนา วิเคราะห์ ประมวลผล และเปรียบเทียบผลการสำรวจกับตัวชี้วัดความสำเร็จ Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
0 00 543  6.3.6 แจ้งผลการสำรวจความพึงพอใจ แก่หน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด เพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ และกำหนดเวลาในการปรับปรุง (ปรับปรุงการให้บริการระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 2562 – 30 พ.ย. 2562) Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
0 00 543  สิ้นสุด 6.3.6 แจ้งผลการสำรวจความพึงพอใจ แก่หน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด เพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ และกำหนดเวลาในการปรับปรุง (ปรับปรุงการให้บริการระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 2562 – 30 พ.ย. 2562) Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
0 00 543  6.3.7 สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการเฉพาะหน่วยงานที่ไม่ผ่าน ครั้งที่ 2 เพื่อตรวจสอบว่าผ่านกี่หน่วยงาน และสรุปรายงานเพื่อเปรียบเทียบ Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
0 00 543  สิ้นสุด 6.3.7 สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการเฉพาะหน่วยงานที่ไม่ผ่าน ครั้งที่ 2 เพื่อตรวจสอบว่าผ่านกี่หน่วยงาน และสรุปรายงานเพื่อเปรียบเทียบ Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
27 มิถุนายน 2561  6.3 สำรวจจุดที่ต้องการติดตั้งระบบ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
2 ตุลาคม 2561  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
1 พฤศจิกายน 2561  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
9 พฤศจิกายน 2561  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
28 พฤศจิกายน 2561  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
3 ธันวาคม 2561  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
2 มกราคม 2562  1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Secondary Section  มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
3 มกราคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
3 มกราคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
4 มกราคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)  มิส  อรุณี    มงคล
4 มกราคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)  มิส  อรุณี    มงคล
4 มกราคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
4 มกราคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
18 มกราคม 2562  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
20 มกราคม 2562  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
21 มกราคม 2562  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
24 มกราคม 2562  สิ้นสุด 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
28 มกราคม 2562  4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
29 มกราคม 2562  4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนา คุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
31 มกราคม 2562  สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)  มิส  อรุณี    มงคล
31 มกราคม 2562  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)  มิส  อรุณี    มงคล
31 มกราคม 2562  สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
31 มกราคม 2562  สิ้นสุด 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
1 กุมภาพันธ์ 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
1 กุมภาพันธ์ 2562  6.1.2 รับสมัครครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานทดแทนอัตรากำลังที่ขาด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรและดำเนินการตามขั้นตอนการสรรหาบุคลากรของโรงเรียน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ศักดิ์บดินทร์    กันมะโน
1 กุมภาพันธ์ 2562  6.1.1 วิเคราะห์งาน กำหนดอัตรากำลัง และควบคุมอัตรากำลังคนตามแผนอัตรากำลังประจำปี Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ศักดิ์บดินทร์    กันมะโน
1 กุมภาพันธ์ 2562  สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
1 กุมภาพันธ์ 2562  6.1.3 สรรหา คัดเลือก หรือเลือกตั้งคนที่เหมาะสมเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระหัวหน้าระดับชั้น โดยสรรหา คัดเลือก หรือเลือกตั้งคนที่เหมาะสมเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานหัวหน้ากลุ่มสาระหัวหน้าระดับชั้นโดยรับคำสั่งจากหัวหน้าฝ่าย และอำนวยการ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ศักดิ์บดินทร์    กันมะโน
1 กุมภาพันธ์ 2562  6.1.4 จัดทำร่างแต่งตั้งบุคลากรประจำปีให้ผู้อำนวยการอนุมัติ เมื่อได้บุคลากรครบตามอัตรากำลังที่ต้องการ จัดทำร่างแต่งตั้งบุคลากรประจำปีให้ผู้อำนวยการอนุมัติ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ศักดิ์บดินทร์    กันมะโน
1 กุมภาพันธ์ 2562  6.2.1 ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
1 กุมภาพันธ์ 2562  6.2.1 ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
1 กุมภาพันธ์ 2562  6.1.1 วิเคราะห์งาน กำหนดอัตรากำลัง และควบคุมอัตรากำลังคนตามแผนอัตรากำลังประจำปี Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ศักดิ์บดินทร์    กันมะโน
1 กุมภาพันธ์ 2562  6.1 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและถอดถอน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ศักดิ์บดินทร์    กันมะโน
1 กุมภาพันธ์ 2562  6.1.1 วิเคราะห์งาน กำหนดอัตรากำลัง และควบคุมอัตรากำลังคนตามแผนอัตรากำลังประจำปี Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ศักดิ์บดินทร์    กันมะโน
1 กุมภาพันธ์ 2562  6.1.2 รับสมัครครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานทดแทนอัตรากำลังที่ขาด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรและดำเนินการตามขั้นตอนการสรรหาบุคลากรของโรงเรียน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ศักดิ์บดินทร์    กันมะโน
1 กุมภาพันธ์ 2562  6.2.2 ส่งเสริมผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
1 กุมภาพันธ์ 2562  6.2.2.4.1 ค่าจัดทำเอกสาร ส่งผลงานครูเข้าร่วมประกวดคุรุสภา สมาคมโรงเรียนเอกชน มูลนิธิฯ เป็นต้น Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
1 กุมภาพันธ์ 2562  6.2.4 สวัสดิการเครื่องแต่งกายครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
1 กุมภาพันธ์ 2562  6.2.5.1 วางแผนและกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
1 กุมภาพันธ์ 2562  6.2.5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
1 กุมภาพันธ์ 2562  6.2.5.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
1 กุมภาพันธ์ 2562  6.2.7.1 ประสานงานครู บุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
1 กุมภาพันธ์ 2562  6.2.8 ส่งเสริมการปฏิบัติงานและอุทิศตน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
1 กุมภาพันธ์ 2562  6.2.9.1 วางแผนและกำหนดปฏิทินการ ดำเนินงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
1 กุมภาพันธ์ 2562  6.2.9.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
1 กุมภาพันธ์ 2562  6.2.9.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
1 กุมภาพันธ์ 2562  6.2.10 Happy Workplace Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
1 กุมภาพันธ์ 2562  6.2.11 Happy Wednesday Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
4 กุมภาพันธ์ 2562  สิ้นสุด 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
12 กุมภาพันธ์ 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
19 กุมภาพันธ์ 2562  5. ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
1 มีนาคม 2562  6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไขพัฒนา คุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ Montfort College Secondary Section  มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
5 มีนาคม 2562  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Secondary Section  มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
25 มีนาคม 2562  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
25 มีนาคม 2562  1. แต่งตังคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
25 มีนาคม 2562  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
25 มีนาคม 2562  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
25 มีนาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลาแบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอนระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
25 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 4.1.2 จัดทำเอกสาร/รวบรวมเอกสาร Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
25 มีนาคม 2562  6.6.1 วางแผนการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
25 มีนาคม 2562  6.6.2 ประชุมคณะกรรมการฯ ดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
29 มีนาคม 2562  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
29 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Secondary Section  มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
29 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 4 จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอนระเบียบการและอื่นๆ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Secondary Section  มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
29 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไขพัฒนา คุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ Montfort College Secondary Section  มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
29 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 6.2.1 ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
29 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 6.2.1 ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
29 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 6.2.2 ส่งเสริมผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
29 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 6.2.2.4.1 ค่าจัดทำเอกสาร ส่งผลงานครูเข้าร่วมประกวดคุรุสภา สมาคมโรงเรียนเอกชน มูลนิธิฯ เป็นต้น Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
29 มีนาคม 2562  6.2.4 สวัสดิการเครื่องแต่งกายครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
29 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 6.2.7.1 ประสานงานครู บุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
29 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 6.2.8 ส่งเสริมการปฏิบัติงานและอุทิศตน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
29 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 6.2.9.1 วางแผนและกำหนดปฏิทินการ ดำเนินงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
29 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 6.2.9.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
29 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 6.2.9.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
31 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 6.1.2 รับสมัครครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานทดแทนอัตรากำลังที่ขาด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรและดำเนินการตามขั้นตอนการสรรหาบุคลากรของโรงเรียน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ศักดิ์บดินทร์    กันมะโน
31 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 6.1.1 วิเคราะห์งาน กำหนดอัตรากำลัง และควบคุมอัตรากำลังคนตามแผนอัตรากำลังประจำปี Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ศักดิ์บดินทร์    กันมะโน
31 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 6.1.1 วิเคราะห์งาน กำหนดอัตรากำลัง และควบคุมอัตรากำลังคนตามแผนอัตรากำลังประจำปี Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ศักดิ์บดินทร์    กันมะโน
31 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 6.1.1 วิเคราะห์งาน กำหนดอัตรากำลัง และควบคุมอัตรากำลังคนตามแผนอัตรากำลังประจำปี Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ศักดิ์บดินทร์    กันมะโน
31 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 6.1.2 รับสมัครครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานทดแทนอัตรากำลังที่ขาด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคลากรและดำเนินการตามขั้นตอนการสรรหาบุคลากรของโรงเรียน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ศักดิ์บดินทร์    กันมะโน
31 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 6.1.3 สรรหา คัดเลือก หรือเลือกตั้งคนที่เหมาะสมเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระหัวหน้าระดับชั้น โดยสรรหา คัดเลือก หรือเลือกตั้งคนที่เหมาะสมเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานหัวหน้ากลุ่มสาระหัวหน้าระดับชั้นโดยรับคำสั่งจากหัวหน้าฝ่าย และอำนวยการ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ศักดิ์บดินทร์    กันมะโน
31 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 6.1.4 จัดทำร่างแต่งตั้งบุคลากรประจำปีให้ผู้อำนวยการอนุมัติ เมื่อได้บุคลากรครบตามอัตรากำลังที่ต้องการ จัดทำร่างแต่งตั้งบุคลากรประจำปีให้ผู้อำนวยการอนุมัติ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ศักดิ์บดินทร์    กันมะโน
31 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 6.2.5.1 วางแผนและกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
31 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 6.2.5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10