Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สำนักผู้อำนวยการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
31 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 6.2.5.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Montfort College Secondary Section  
31 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 6.2.10 Happy Workplace Montfort College Secondary Section  
31 มีนาคม 2562  สิ้นสุด 6.2.11 Happy Wednesday Montfort College Secondary Section  
1 เมษายน 2562  6.5 การเช่าใช้-เช่าซื้อ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี Montfort College Secondary Section  
2 เมษายน 2562  2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Secondary Section  
2 เมษายน 2562  4 จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอนระเบียบการและอื่นๆ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Secondary Section  
2 เมษายน 2562  4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด แผนงานของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Montfort College Secondary Section  
2 เมษายน 2562  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Montfort College Secondary Section  
2 เมษายน 2562  4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Secondary Section  
4 เมษายน 2562  ค่าประกัน Warranty FortiGate 500 E Montfort College Secondary Section  
8 เมษายน 2562  ปรับปรุงและอัพเดทโปรแกรม Mas school Montfort College Secondary Section  
16 เมษายน 2562  6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ Montfort College Secondary Section  
16 เมษายน 2562  6.1 จัดซื้อ / อบรมการใช้งาน / ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ Montfort College Secondary Section  
16 เมษายน 2562  จัดซื้อชุดอุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอนฯ Montfort College Secondary Section  
17 เมษายน 2562  6.6.3 สรุปงบประมาณและสรุปข้อมูลสารสนเทศ Montfort College Secondary Section  
17 เมษายน 2562  6.6.4 นำข้อมูลสารสนเทศไปพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Secondary Section  
30 เมษายน 2562  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Secondary Section  
1 พฤษภาคม 2562  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Secondary Section  
1 พฤษภาคม 2562  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Secondary Section  
1 พฤษภาคม 2562  ุ6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Secondary Section  
1 พฤษภาคม 2562  6.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียน Montfort College Secondary Section  
1 พฤษภาคม 2562  6.2 การพัฒนางานดนตรี Montfort College Secondary Section  
1 พฤษภาคม 2562  6.3 การดูแลรักษา ซ่อมแซมเครื่องดนตรี Montfort College Secondary Section  
1 พฤษภาคม 2562  6.4 การแสดงร่วมกับหน่วยงานภายนอก และภายในโรงเรียน Montfort College Secondary Section  
1 พฤษภาคม 2562  6.5 ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ Montfort College Secondary Section  
1 พฤษภาคม 2562  6.3.2 พัฒนาศักยภาพภายนอกโรงเรียน Montfort College Secondary Section  
4 พฤษภาคม 2562  อบรมครู IE Social Studies M.1-M.3 และ mathematics M.1-M.6 Montfort College Secondary Section  
5 พฤษภาคม 2562  อบรมครู IE Social Studies M.1-M.3 และ mathematics M.1-M.6 Montfort College Secondary Section  
5 พฤษภาคม 2562  อบรมครู IE Physics Biology Astronomy Chemistry Geology M.4- M.5 Montfort College Secondary Section  
6 พฤษภาคม 2562  อบรมครู IE Social Studies M.1-M.3 และ mathematics M.1-M.6 Montfort College Secondary Section  
6 พฤษภาคม 2562  อบรมครู IE Physics Biology Astronomy Chemistry Geology M.4- M.5 Montfort College Secondary Section  
7 พฤษภาคม 2562  อบรมครู IE English M.1- M.6 Montfort College Secondary Section  
8 พฤษภาคม 2562  อบรมครู IE English M.1- M.6 Montfort College Secondary Section  
9 พฤษภาคม 2562  อบรมครู IE English M.1- M.6 Montfort College Secondary Section  
9 พฤษภาคม 2562  อบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับม.ต้น Montfort College Secondary Section  
9 พฤษภาคม 2562  4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด แผนงานของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Montfort College Secondary Section  
9 พฤษภาคม 2562  4.1.2 จัดทำเอกสาร/รวบรวมเอกสาร Montfort College Secondary Section  
9 พฤษภาคม 2562  4.1.3 จัดพิมพ์เอกสารของฝ่าย Montfort College Secondary Section  
9 พฤษภาคม 2562  4.1.4 การรับสมัครนักเรียน Montfort College Secondary Section  
9 พฤษภาคม 2562  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Montfort College Secondary Section  
9 พฤษภาคม 2562  4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Secondary Section  
9 พฤษภาคม 2562  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Secondary Section  
9 พฤษภาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏฺิบัติการประจำปี Montfort College Secondary Section  
9 พฤษภาคม 2562  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของฝ่าย Montfort College Secondary Section  
9 พฤษภาคม 2562  6.2 จัดทำเอกสาร/รวบรวมเอกสาร Montfort College Secondary Section  
9 พฤษภาคม 2562  6.3 จัดพิมพ์เอกสารของฝ่าย Montfort College Secondary Section  
9 พฤษภาคม 2562  6.4 การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Montfort College Secondary Section  
9 พฤษภาคม 2562  6.5 ศึกษาดูงาน อบรมรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ Montfort College Secondary Section  
9 พฤษภาคม 2562  6.6 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำสเนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Secondary Section  
9 พฤษภาคม 2562  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562 Montfort College Secondary Section  
9 พฤษภาคม 2562  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Montfort College Secondary Section  
10 พฤษภาคม 2562  สัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562 Montfort College Secondary Section  
10 พฤษภาคม 2562  อบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับม.ต้น Montfort College Secondary Section  
10 พฤษภาคม 2562  6.3 พัฒนาบุคลากร Montfort College Secondary Section  
10 พฤษภาคม 2562  6.3.1.5.1 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน สำหรับครูไทย Montfort College Secondary Section  
10 พฤษภาคม 2562  การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน Montfort College Secondary Section  
11 พฤษภาคม 2562  สัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562 Montfort College Secondary Section  
11 พฤษภาคม 2562  อบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับม.ต้น Montfort College Secondary Section  
11 พฤษภาคม 2562  6.3.1.5.2 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนสำหรับครูต่างประเทศ Montfort College Secondary Section  
11 พฤษภาคม 2562  การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน Montfort College Secondary Section  
11 พฤษภาคม 2562  การอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน Montfort College Secondary Section  
12 พฤษภาคม 2562  สัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562 Montfort College Secondary Section  
12 พฤษภาคม 2562  6.3.1.5.1 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน สำหรับครูไทย Montfort College Secondary Section  
12 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 6.3.1.5.2 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนสำหรับครูต่างประเทศ Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.4 นักเรียนเป็นผู้มีความอิ่มเอิบ Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอนระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.1 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและถอดถอน Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.2 การส่งเสริมสวัสดิการ Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.4 การประเมินบุคลากร Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.5 ส่งเสริมพฤติกรรมและวินัยบุคลากร Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.6 ทะเบียนและสถิติ Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.3.1.5.7 การอบรม In-Service Training Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.3.1.5.6 การพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.3.1.5.10 อบรมตามาตรฐานวิชาชีพ จัดในวันพุธหลังเลิกเรียน Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.3.1.5.8 การอบรม ศึกษาดูงาน ครู 8 กลุ่มสาระ Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.3.1.5.9 การอบรม ศึกษาดูงาน บุคลากร 5 ฝ่าย Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.1.1.2 ศึกษาระบบการบริหารจัดการศึกษาของทุกฝ่าย เพื่อนำไปตั้งเป็นประเด็นที่ใช้ในการทำวิจัย Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.1.1 จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน (Stakeholders) Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.1 จัดทำวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน (Stakeholders + วิจัยตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา) Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (เน้น PDCA) Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงานคุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงานคุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  4.1 วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  4.1 วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบัน ของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.1.6 บรรจุและแต่งตั้งครูชาวต่างประเทศ Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การทำวิจัย และนวัตกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา Montfort College Secondary Section  
14 พฤษภาคม 2562  6.1.2 การจัดทำวิจัยตามความจำเป็นเร่งด่วนของผู้บังคับบัญชา Montfort College Secondary Section  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10