Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สำนักผู้อำนวยการ
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
14 พฤษภาคม 2562  6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
14 พฤษภาคม 2562  6.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและมีความสุข Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
14 พฤษภาคม 2562  6.3.1 จัดทำปฏิทินดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานต่างๆ ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
14 พฤษภาคม 2562  6.4 ติดตามการดำเนินงานของบุคลากรในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (ผู้ร่วมบริหาร/หัวหน้างาน) ให้บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล บริหารด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บริหารด้วยวัฒนธรรมองค์กร และบริหารด้วยการนิเทศและวิจัย Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
14 พฤษภาคม 2562  6.4.1 จัดทำปฏิทินดำเนินงาน เพื่อติดตาม การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของหัวหน้างาน 42 งาน Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
14 พฤษภาคม 2562  6.4.2 จัดทำแบบฟอร์มการติดตามการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของหัวหน้างาน 42 งาน Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
14 พฤษภาคม 2562  6.7 ศึกษาวิเคราะห์ แนวทางป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ เช่น การประชุมกิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
14 พฤษภาคม 2562  6.3.1 พัฒนาศักยภาพภายในโรงเรียน Montfort College Secondary Section  มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
14 พฤษภาคม 2562  6.6.1 จัดทำบันทึก เก็บหลักฐาน ข้อมูลประวัติ และสารสนเทศครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานรายบุคคล Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
14 พฤษภาคม 2562  6.4.1 จัดทำแผนการดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานประจำปี Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
14 พฤษภาคม 2562  6.6.1 จัดทำบันทึก เก็บหลักฐาน ข้อมูลประวัติ และสารสนเทศครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานรายบุคคล Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
14 พฤษภาคม 2562  6.6.2 สรุปสถิติการขาด-ลา-มาสาย ของครูบุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน รายวันเดือน ปีการศึกษาและปีพุทธศักราช แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
14 พฤษภาคม 2562  6.6.3 รับคำร้อง และจัดทำหนังสือรับรองการทำงานรับรองเงินเดือนของครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
14 พฤษภาคม 2562  6.6.4 จัดทำสถิติจำนวนครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน ส่งผู้อำนวยการทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
14 พฤษภาคม 2562  6.6.5 จัดทำรายงานประจำเดือนส่งศึกษาธิการจังหวัด (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) Montfort College Secondary Section  มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
14 พฤษภาคม 2562  6.1.5 บรรจุและแต่งตั้งครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานชาวไทย Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ศักดิ์บดินทร์    กันมะโน
14 พฤษภาคม 2562  6.1.7 บรรจุและแต่งตั้งพนักงานต่างด้าว Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ศักดิ์บดินทร์    กันมะโน
14 พฤษภาคม 2562  6.1.8 การถอดถอนครู บุคลากรทางการศึกษา ครูชาวต่างประเทศและพนักงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ศักดิ์บดินทร์    กันมะโน
14 พฤษภาคม 2562  6.2.3 ส่งเสริมด้านขวัญและกำลังใจ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
14 พฤษภาคม 2562  6.2.3.1 ประสานงานครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน ที่เกี่ยวข้อง Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
14 พฤษภาคม 2562  6.2.3.2 ดำเนินการเบิกงบประมาณ /จัดซื้อ ของเยี่ยม /เงินช่วยเหลือ ดังนี้ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
14 พฤษภาคม 2562  6.2.3.2.1 เยี่ยมครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานที่คลอดบุตร Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
14 พฤษภาคม 2562  6.2.3.2.2 เยี่ยมอาการป่วยของครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
14 พฤษภาคม 2562  6.2.3.2.3 เงินและพวงหรีดร่วมแสดงความเสียใจกับครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
14 พฤษภาคม 2562  6.2.6 สนับสนุนอาหารกลางวันครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
14 พฤษภาคม 2562  6.2.7 แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษา Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
14 พฤษภาคม 2562  6.2.7.2 ดำเนินการเบิกงบประมาณ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
14 พฤษภาคม 2562  6.2.7.2.1 ค่าจัดทำบัตรอวยพรวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษา Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
14 พฤษภาคม 2562  6.2.7.2.2 ค่าซองใส่บัตรอวยพรวันคล้ายวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษา Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
14 พฤษภาคม 2562  6.2.7.2.3 ค่าเงินใส่ซองวันเกิดครูและบุคลากรทางการศึกษา Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
14 พฤษภาคม 2562  6.2.7.2.4 เงินรางวัลพิเศษ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
14 พฤษภาคม 2562  6.2.7.2.5 กระเช้าวันเกิดภราดา Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
14 พฤษภาคม 2562  6.2.11.5 ดำเนินการจัดกิจกรรม Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
14 พฤษภาคม 2562  6.3.3 ประชุมอบรมสัมมนาตามนโยบายของมูลนิธิฯ Montfort College Secondary Section  มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
14 พฤษภาคม 2562  6.3.4 ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/ ปริญญาเอก Montfort College Secondary Section  มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
14 พฤษภาคม 2562  6.5.1 แจ้งจรรยาบรรณครู ประกาศโรงเรียนฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานรับทราบ Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
14 พฤษภาคม 2562  6.5.2 ส่งเสริม กำกับ ควบคุม ดูแลครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณครู วิชาชีพประกาศโรงเรียนฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
14 พฤษภาคม 2562  6.5.3 ส่งเสริม และปรับพฤติกรรมด้านระเบียบวินัยของบุคลากร Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
14 พฤษภาคม 2562  6.5.4 เรื่องร้องเรียนครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน กรณีครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานมีพฤติกรรมและผิดวินัยร้ายแรงให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
15 พฤษภาคม 2562  1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  มิส  อรุณี    มงคล
15 พฤษภาคม 2562  1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)  มิส  อรุณี    มงคล
15 พฤษภาคม 2562  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
15 พฤษภาคม 2562  1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
15 พฤษภาคม 2562  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
15 พฤษภาคม 2562  6.4 ติดตามสรุปผลการดำเนินงานตามแผนและนโยบายมูลนิธิฯ Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
15 พฤษภาคม 2562  6.8 การศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ Montfort College Secondary Section  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
15 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การทำวิจัย และนวัตกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
15 พฤษภาคม 2562  6.3.2 งานวิจัยและพัฒนา (ร่าง) เครื่องมือ สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานต่างๆ ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนำเสนอให้แต่ละหน่วยงานได้รับทราบและเพื่อปรับแก้ไขทางระบบ SWIS Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
15 พฤษภาคม 2562  6.2.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบสรุปผลการประเมินตนเอง ผลการสรุป แผนยุทธศาสตร์โรงเรียน จากปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐาน Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
15 พฤษภาคม 2562  6.5 ส่งเสริมด้านการทำวิจัยให้แก่นักเรียน โดยการปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS : Independent Study) Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
15 พฤษภาคม 2562  6.6 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
15 พฤษภาคม 2562  6.2.5.4 ประสานการดำเนินการงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
15 พฤษภาคม 2562  6.2.5.5 ดำเนินงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
15 พฤษภาคม 2562  6.2.5.5.3 ประกันสุขภาพกลุ่ม Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
15 พฤษภาคม 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
16 พฤษภาคม 2562  พิธีมิสซาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2562 Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
16 พฤษภาคม 2562  6.2.2 กำหนดนโยบายและทิศทาง การทำวิจัยและนวัตกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
17 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 6.2.2 กำหนดนโยบายและทิศทาง การทำวิจัยและนวัตกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
17 พฤษภาคม 2562  6.2.2 จัดทำ (ร่าง) กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
18 พฤษภาคม 2562  ค่ายนักเรียนคาทอลิกครั้งที่ 25 Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
19 พฤษภาคม 2562  ค่ายนักเรียนคาทอลิกครั้งที่ 25 Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
20 พฤษภาคม 2562  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
20 พฤษภาคม 2562  6.6.1 ศึกษา การดำเนินงานปีการศึกษา 2561 เพื่อนำมาวางแผนปีการศึกษา 2562 Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
20 พฤษภาคม 2562  6.6 การบำรุงรักษาและซ่อมแซม อุปกรณ์เทคโนโลยี Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
20 พฤษภาคม 2562  6.7 จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวให้กับนักเรียน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
20 พฤษภาคม 2562  6.8 ค่าบริการสัญญาณ True Vision แบบรายปี 5 จุด Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
20 พฤษภาคม 2562  6.9 บำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯและจัดซื้ออะไหล่ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
20 พฤษภาคม 2562  6.10 จัดซื้ออะไหล่ หัวแจ๊ค สัญญาณภาพและเสียงและอุปกรณ์ต่างๆ ในการบำรุงรักษา Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
20 พฤษภาคม 2562  6.12 วัสดุสิ้นเปลืองและหมึกพิมพ์ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
20 พฤษภาคม 2562  6.13 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศในหน่วยงาน (SWIS) Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
20 พฤษภาคม 2562  6.14 ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
20 พฤษภาคม 2562  6.2.3 จัดทำคู่มือการทำวิจัยและนวัตกรรมของครู และบุคลากรทางการศึกษา Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
20 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 6.3.2 งานวิจัยและพัฒนา (ร่าง) เครื่องมือ สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานต่างๆ ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และนำเสนอให้แต่ละหน่วยงานได้รับทราบและเพื่อปรับแก้ไขทางระบบ SWIS Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
20 พฤษภาคม 2562  6.3.1.6 ประเมินผลการอบรม/สัมมนา Montfort College Secondary Section  มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
20 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 6.4.3.4 ครั้งที่ 4 Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
20 พฤษภาคม 2562  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
20 พฤษภาคม 2562  4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม ฯลฯ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
20 พฤษภาคม 2562  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
21 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา อาคารเซนต์แมรี่ St.mary Building(ห้องประชุม 4 Saint Mary Conference Room)  มิส  อรุณี    มงคล
21 พฤษภาคม 2562  2. ศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายใน/นอก โรงเรียน 2.1 มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ สพฐ./ชาติ/สมศ. 2.2 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 2.3 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากมูลนิธิฯ 2.4 ผลการประเมินภายนอก จากสมศ. 2.5 รายงานผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ 2.6 รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขจุดที่ควรพัฒนาในรายงานการประเมินตนเอง 2.7 คู่มือการดำเนินการโรงเรียนมาตรฐานสากล ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)  มิส  อรุณี    มงคล
21 พฤษภาคม 2562  2.1 มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ สพฐ./ชาติ/สมศ. 2.2 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 2.3 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากมูลนิธิฯ 2.4 ผลการประเมินภายนอก จากสมศ. 2.5 รายงานผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ 2.6 รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขจุดที่ควรพัฒนาในรายงานการประเมินตนเอง 2.7 คู่มือการดำเนินการโรงเรียนมาตรฐานสากล ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)  มิส  อรุณี    มงคล
21 พฤษภาคม 2562  2. ศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายใน/นอก โรงเรียน ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)  มิส  อรุณี    มงคล
21 พฤษภาคม 2562  2. ศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายใน/นอก โรงเรียน 2.1 มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ สพฐ./ชาติ/สมศ. 2.2 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 2.3 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากมูลนิธิฯ 2.4 ผลการประเมินภายนอก จากสมศ. 2.5 รายงานผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ 2.6 รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขจุดที่ควรพัฒนาในรายงานการประเมินตนเอง 2.7 คู่มือการดำเนินการโรงเรียนมาตรฐานสากล ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)  มิส  อรุณี    มงคล
21 พฤษภาคม 2562  2. ศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายใน/นอก โรงเรียน ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)  มิส  อรุณี    มงคล
21 พฤษภาคม 2562  2. ศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายใน/นอก โรงเรียน ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)  มิส  อรุณี    มงคล
21 พฤษภาคม 2562  2. ศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายใน/นอก โรงเรียน ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)  มิส  อรุณี    มงคล
21 พฤษภาคม 2562  2.1 มาตรฐานการศึกษามูลนิธิฯ สพฐ./ชาติ/สมศ. ตึกอำนวยการ Administration Building(ห้องฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)  มิส  อรุณี    มงคล
21 พฤษภาคม 2562  2. ศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายใน/นอก โรงเรียน Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
21 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Secondary Section  มิส  สุทธิรักษ์    ไชยวุฒิ
21 พฤษภาคม 2562  6.3.3 งานวิจัยและพัฒนา เชิญตัวแทนทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพื่อปรับแก้ไขแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
21 พฤษภาคม 2562  6.2 กำหนดมาตรฐานการศึกษาและกำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
21 พฤษภาคม 2562  6.2.3 ประชุมวิพากษ์วิเคราะห์ค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
22 พฤษภาคม 2562  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
22 พฤษภาคม 2562  สิ้นสุด 6.2.3 จัดทำคู่มือการทำวิจัยและนวัตกรรมของครู และบุคลากรทางการศึกษา Montfort College Secondary Section  มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
22 พฤษภาคม 2562  6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกันแก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Secondary Section  มิส  อรุณี    มงคล
22 พฤษภาคม 2562  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
23 พฤษภาคม 2562  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
23 พฤษภาคม 2562  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงาน นโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
23 พฤษภาคม 2562  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
23 พฤษภาคม 2562  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Montfort College Secondary Section  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10